Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека

Научно-изследователски проект, финансиран по договор ДТК 02/54 от 17.12.2009 г. с Фонд „Научни изследвания” на МОМН

Предстоящо
За проекта Пример 1
Пример 2
Семинар на проекта
Конференции
Име и лого на проекта и сайта
Технология
Търсачка Отчети В. Стоин  Изложба 
Участници:

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
  1. Изследване на архитектурните принципи на институционалните и в частност академичните дигитални библиотеки и създаване на модел на дигитална библиотека с българска народна музика.
  2. Развитие и прилагане на информационни технологии за създаване на дигитални библиотеки, инструменти и средства за търсене в конкретна научна област.
  3. Създаване на технологична среда за дигитализация на нотни текстове, специално адаптирана за български народни песни. Създаване на модел на хетерогенна база от данни с ноти, текст и музика.
  4. Дигитализиране и съхранение на българско културно наследство, като (по този проект) над 1000 песни ще бъдат дигитализирани и въведени в базата от данни.
  5. Теоретично систематизиране на песните по няколко критерии: технически, имплицитномузикални, имплицитнотекстуални, статистически, жанрови, културни и пр.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Колектив за изпълнене на проекта:
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Николай Киров Киров, ИМИ-БАН и НБУ
    (ръководител, ръководител за ИМИ)
Ст.н.с. І ст. д.изк. Лозанка Георгиева Пейчева, ИФ-БАН
    (научен ръководител, ръководител за ИФ)
Доц. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова, ФМИ-СУ
    (ръководител за ФМИ)
Доц. д-р Павел Илиев Павлов, ФМИ-СУ
Н.с. І ст. д-р Константин Звездомиров Рангочев, ИМИ-БАН
Н.с. II ст. д-р Григор Харалампиев Григоров, ИФ-БАН
Д-р Диана Иванова Данова–Дамянова, ИИзк-БАН
    (ръководител за ИИзк)
Ст. ас. Петър Русланов Армянов, ФМИ-СУ
Ас. докторант Радослава Данаилова Горанова, ФМИ-СУ
Маг. докторант Ласко Маринов Ласков, ИМИ-БАН
Маг. докторант Стела Янева Атанасова, НБУ
Бак. докторант Александър Борислав Нушев, ИИзк-БАН
Маг. Константин Иванов Панайотов, ИФ-БАН
Маг. Мария Иванова Кумичин-Георгиева, ИИзк-БАН


Пример 1: Проста българска народна песен и нейната дигитализация със стандартните средства на системата LilyPond
%{ td_093_1_01 }
%
\include "td-preamble.ly"
%
\score {
  \relative c' {
    \tempo 4 = 152
    \time 2/4
    e8( f) g4 | g8( aes) g( f) | \acciaccatura f8 e2 | f4 g | aes g8 f |
    e4 f | g g8( f) | \acciaccatura f8 e2 | e4 e | e2
    \bar "|."
  }
  \addlyrics { И- ван си Ра- ди гу- во- ри, ма- ри,  И- ван си Ра- ди гу- во- ри }
%
  \layout {
     indent = #0
     line-width = 190\mm
     ragged-right=##f
  }
%
  \midi {
   \context { \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 152 4) }
  }
%
  \header {
     opus = "TD-93,1,1"
     tagline = ##f
  }
}
%Хороводна

\begin{multicols}{2}
Иван си Ради говори, мари /2
Либе ле Радо либе ле, мари /2
Ден доде Радо ден доде, мари
Ден доде де Димитровден
Калфите да си излязат мари
Калфите от майсторите
Аргати от чорбаджи, мари
И ас ща Радо да с'ида
Мило ли ти е за мени
Както я мени за теби.
Рада на Иван думаши
Либе Иване, Иване
Както е тебе за мене
Така е мене за тебе
Я почакай ма Иване
да дойдат пости Коледни
Да станат дните мънинки
Я пък нощите големки (големи)
Да преспа мама и тати
и байно с млада невяста
Да бръкна майци у пазуви
А пък на тейко в джубови
Да взема дребно отключи
Сандъци да си отключа
С имане да се назема
Четено и нечетено
Бройено и небройено
Шиници жълти жълтици
Кошове с бели грошове
Иван на Рада думаше
Либе ле Радо либе ле
Не взимай Радо алтъне
Че са тежко за носене
На зимай жълти жълтици
Че са леко за носене.
\end{multicols}

\sing{Пяла Ивана Вичева Стойкова}
\bornYear{1911}
\bornVillage{с. Хисаря, кв. Момина баня (Киселери)}
\marriageVillage{c. Бегово}
\marriageArea{Пловдивско}
\marriageYear{1946}
\record{декември 1964}
td_093_1_01.lytd_093_1_01.jpgtd_093_1_01.pstd_093_1_01.epstd_093_1_01.pdftd_093_1_01.mid, td_093_1_01.txtexam_eps_1.ps,   exam_eps_1.pdf

Пример 2: Основни елементи на базата данни за песента с идентификатор td_136_1_16:

Семинар на проекта

No.
Дата
час
място
водещ

тема

1
28.01.2010
17:00
ИМИ, Мултимедийна зала доц. д-р Николай Киров ИМИ
За проекта и договора

2
23.02.2010
15:00
ИМИ, Мултимедийна зала
доц. д-р Мария Нишева-Павлова
ФМИ
Дигитални библиотеки
pdf
3
09.03.2010
17:00
ИМИ, Мултимедийна зала доц. д-р Николай Киров
ИМИ
Технологична среда за дигитализация на нотни записи с българска народна музика
(LilyPond за български народни песни)
pdf
4
23.03.2010
17:00 ИМИ, Мултимедийна зала проф. Лозанка Пейчева
ИФ
Сборници с нотирани народни песни от България: ново движение на традициите към дигитални библиотеки
(Автентичен фолклор)
ppt1
ppt2
5
30.03.2010
17:00
ИМИ, Мултимедийна зала Кирил Киров
Магратеа
Моделиране на данни с DataMapper
(RUBY за базата данни)

6
13.04.2010
17:00
ИМИ, Мултимедийна зала н.с. І ст. д-р Константин Рангочев ИМИ Лингвистични компоненти на дигитална библиотека на българския песенен фолклор pptx,
odp,pdf
7
20.04.2010
17:00
ИМИ, Мултимедийна зала д-р Диана Данова–Дамянова
ИИзк
Записване на музикален фолклор в ретроспективен план и съвременното му съхранение чрез дигитализация
(Дигитализация на музика)
pdf
mpg
8
04.05.2010
17:00 ИМИ, Мултимедийна зала н.с. II ст. д-р Григор Григоров ИФ
Словеснофолклористични метаданни за описание на фолклорни песни
(Задачи в словесния фолклор)
ppt
9
11.05.2010
17:00 ОТМЕНЯ СЕ!
доц. д-р Николай Киров ИМИ Дискусии по проекта, подготовка за конференцията в Сараево

10
26.05.2010 14:00
ИМИ

Конференцията в Сараево

11
07.06.2010
16:00
ИМИ, Мултимедийна зала Ласко Ласков
ИМИ
Защита на докторска дисертация не тема: "Разпознаване на невмено писмо в исторически документи"
Резултат
13:0
12
09.06.2010
14:00
ИМИ
н.с. І ст. д-р Константин Рангочев ИМИ
За командировката в Русия

13
2.11.2010
16:00
ИМИ, Мултимедийна зала доц. д-р Николай Киров ИМИ
Организационна сбирка - преглед на свършената работа и предстоящите задачи

14
16.11.2010

[отлага се]
16:00
ИМИ, Мултимедийна зала Константин Панайотов ИФ Българите в Мала Азия

15
16.11.2010
(второ заседание)
16:45
ИМИ, Мултимедийна зала Николай Киров, Кирил Киров
ИМИ, Магратеа
Достъп и организация на работа с първични данни
text
16
24.11.2010, сряда  18:00 ИМИ, 164 зала Кирил Киров Магратеа Машина за търсене в първични данни
pdf
17
10.12.2010
16:00
ИМИ, 164 зала Николай Киров ИМИ Работна среща
text
18
22.12.2010
16:00
ИМИ, Мултимедийна зала всички

Среща с Тодор Джиджев и коледно събиране
text, contents, k_rangochev, text_Grigor
19
5.01.2011 16:00
ИМИ, Мултимедийна зала Информатици

Работна среща на групата информатици - за дигиталната библиотека
За търсене на подобие на песни
text
ppt

20
25.01.2011
15:00
ИМИ, 504
Николай Киров ИМИ


Създаване на речник, индекси, показалци и онтологии
demo.txt
index_demo.txt (UTF-8),
freq_demo.txt (UTF-8)
td_141_1_01.txt (UTF-8)
index_td_141_1_01.txt (UTF-8)
freq_td_141_1_01.txt (UTF-8)
21
02.02.2011
15:00
ИМИ, 504 Николай Киров ИМИ Работна среща - литератори

22 10.02.2011,
четвъртък
16:00
ИМИ, 504
Николай Киров ИМИ
Работна среща: онтологии и др.
Съответствие: текст на песен - музикален запис
Григор (doc)
Мария (doc)
23
24.02.2011
16:00
ИМИ, 504 Лозанка, Николай, Григор, Константин Р.

Работна среща - текстове на песни: какво да се променя и как
Демо-Книга
24
15.03.2011
15:00
ИМИ, 504
Лозанка, Николай, Григор, Константин Р., Константин П., Диана

Работна среща - бележки по редакторската работа над книгата
dates.txt
25
29.03.2011
15:00
ИМИ
Н. Киров

Работна среща Разлики и бележки
26
12.04.2011
вторник
16:00
ИМИ
Николай, Лозанка, Григор
ИМИ, ИФ
Работна среща

27
1.06.2011
17:30
ИМИ
Николай, К. Панайотов

Работна среща

28
7.07.2011
11:00
ИМИ
Николай, Лозанка

Комплектоване на отчета за 1 етап на договора

Константин Панайотов ИФ Българите в Мала Азия


Конференции и публикации

Школу по фольклористике и культурной антропологии. Весенняя школа 2010 - Анализ фольклорного текста: прагматика, семантика,морфология,
1–10 мая 2010 года, Москва и Переславль-Залесский, Россия

The Fifth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage,
May 19-20, 2010, Sarajevo, BiH

Fourth International Conference: Information Systems & GRID Technologies,
May 28-29, 2010, Sofia, Bulgaria

14th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB 2010): Publishing in the networked world: transforming the nature of communication,
June 16-18, 2010, Helsinki, Finland

15th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB 2011): Digital Publishing and Mobile Technologies
June 22-24, 2011, Istanbul, Turkey
The 7 Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science,
July 06-10 2011, Sofia, Bulgaria [pdf]
Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage,
11-14 September 2011, Veliko Tarnovo
[pdf X KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE I STANDARDI: DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE
22-23.09.2011, Matematiˇcki fakultet, Beograd [pdf]

Н. Киров, Технология за писане на ноти на български народни песни (13.03.2011)
Име и лого на проекта и сайта
Предложение от Константин Р.: Джиджев дигитална библиотека (ДжДБ), Djidjev Digital Library (DjDL)
[очаквам коментари и други предложения по мейл]

Пълнотекстова търсачка: https://folk.magrathea.bg/
Екрани (screenshots):

Отчети за първи етап на договора: Общ отчет, ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, ИИИзк.-БАН, ФМИ-СУ 
Отчетните документи са предадени във ФНИ на 7.07.2011 г.

Създаден на 26 януари 2010 г. от НКК, обновен на 23 септември 2011 г. bg/eng
nkkirov<at>gmail.com
home
math