Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2000/2001 учебна година

Летен семестър

Структури от данни и програмиране (СДП - БСУ, ЮЗУ)
Програмиране и използване на компютрите II (ПИК2 - БСУ)
Информатика II (И2 - БСУ)
Операционни системи (ОС - ЮЗУ)
Програмиране на С++ (ПС - БСУ, зад.обучение, информатика, IV курс)
Програмиране и структури от данни ( ПСД - БСУ, зад.обучение, информатика, IІ курс)

Зимен семестър

Въведение в програмирането (ВП - БСУ)
Увод в програмирането (УП - ЮЗУ
Обектно ориентирано програмиране (ООП - БСУ, ЮЗУ)
Програмиране и използване на компютрите I (ПИК1 - БСУ)
Информатика I (И1 - БСУ)
Програмиране на С++ (ПС - БСУ, зад.обучение, спец.информатика, II курс)
Въведение в хаотични динамични системи (ХДС - СУ)

Homepage Последна промяна: 26 юли 2001 г. nkirov@math.bas.bg