Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CITB100 Програмиране [2016/2017]

Лекции: вторник, 8:00, 110-2
Семестриален изпит: 26  януари, четвъртък, 8:00, 411-1
Допълнителна дата: 17 февруари, петък, 09:40, 512-1

Отучване на 23.10, неделя, 8:00, 210-1. На 25.10, вторник няма да има занятие!

На 4.11, петък 8:00, 512-1 - консултация за теста!!
На 12.11, събота, от 10:00 до 15:00 в НБУ, 702-2 се проведе състезание по програмиране. Всеки студент в НБУ може да участва, като изпрати заявка за участие на nkirov<at>nbu.bg.

На 12 декември, понеделник, 14:40, 316-1 - консултация за теста!!
На 20 януари, петък, 9:40, 512-1 - консултация за теста!!

Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.                        
Литература           
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 
За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"


Текущо оценяване
Дата
Първи тест
8.11
Втори тест
13.12
Трети тест
23.01

Финален изпит
Дата
Дата
Тест 4
26.01
17.02
Устен изпит
26.01
17.02
Правила за оценяване:
--- Крайната оценка от курса се формира като средно аритметично от всички оценки при условие, че студентът е посещавал повече от 50% от занятията. В противен случай студентът се явява на финален изпит (НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НБУ)
--- Тестова система за проверка на знания по програмиране
--- Оценката на теста се получава по формулата: (3*x)/(2*n), където n е броят на въпросите в индивидуалния тест, а x са получените от студента точки на теста.
--- По време на теста студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).
-- Семестриален изпит: Състои се от тест 4 и устен изпит. За да се проведе устния изпит, на теста трябва да имате поне 3.00.
Тест 4: 15 въпроса, по правилата за тестовете през семестъра.
Устен изпит: Написване на лист тема от лекциите. С дефиниции, примери и обяснения. Без използване на "външна памет". След което обяснения по написаното.
Ако не успеете да получите тройка на изпита (тест + устен), имате право де се явите (със същите правила) на следващата сесия през м. юни.

Консултации:
вторник, 11:30 и сряда, 11:30
в 712-2
за съгласуване изпратете e-mail:
nkirov
<at>nbu.bg

  Basic Unix Commands   Cay Horstmann: Compiler and Tool Help

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Debugging with GDB: gdb_toc.html; Кратко практическо ръководство за работа с GDB

ideone.com, Code::Blocks


Последно обновление на 18 февруари 2017 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math