Наредба за учебния процес в НБУ

http://www.nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.2/2-nup-25-10-2016.pdf

Чл. 17.
(2) Основните форми на оценяване са: тестове, писмени задачи, практически задачи, устно изложение, портфолио.
(3) Крайната оценка в курс е средно аритметично от получените оценки и се осъществява по един от следните начини:
1. Финален изпит. Финалният изпит се състои от две части – писмен изпит и устен изпит. Крайната оценка е средно аритметично от оценките на двете части.
2. Текущо оценяване през семестъра. Датите не се обявяват предварително. Преподавателят поставя поне две оценки измежду формите на оценяване по ал. 2. Крайната оценка от курса се формира като средно аритметично от всички оценки при условие, че студентът е посещавал повече от 50% от занятията. В противен случай студентът се явява на финален изпит.
3. Комбинирано – студент, който е посещавал повече от 50% от занятията, но не е удовлетворен от оценката при текущото оценяване, може да се яви на една от частите от финалния изпит.
(4) Ако студентът желае ново оценяване се явява на двете части на финалния изпит.