CITB100 Програмиране

Учебна програма, график за лекциите и упражненията, учебни материали [2016/2017]


Тема на лекцията
CITB100

Дата
CITB100

Тема на упражнението
CITB102
Дата
CITB102
1
Увод. Програмни езици С и С++. Алгоритми
Анатомия на компютър. Компилиране на проста програма. Програмни езици. Грешки. Алгоритми.
Chapter 1. Introduction
The Anatomy of a Computer, Translating Human-Readable Programs to Machine Code, Programming Languages Design and Evolution, Compiling a Simple Program, Errors, The Compilation Process, Algorithms
4.10

Операционна система Ubuntu. Инсталиране и основни дейности с нея. Работа с конзола (текстов терминал). Текстов редактор. Компилатор. Написване, компилиране и изпълнение на програма на  С++. Компилиране на прости програми.  Среди за програмиране в MS Windows -  Dev-C++ || Code::Blocks 6.10
2
Основни типове данни
Числени типове; вход и изход; операция присвояване; константи; аритметика; форматиране на изхода
Chapter 2. Fundamental Data Types
Number Types, Input and Output, Assignment, Constants, Arithmetic, Output Formatting
11.10

Числени типове, представяне на числата в компютъра; вход и изход. Underflow, overflow, грешка от закръгляне. Присвояване; константи; аритметика. Форматиране на изхода.

23.10
3
Низове и обекти
Низове; конструиране на обекти; използване на обекти; обекти от реалния свят.
Chapter 3.
Objects [pdf-file]
Constructing Objects, Using Objects, Real-Life Objects
18.10

Низове. Конструиране на обекти; използване на обекти; обекти от реалния свят.


20.10
4
Основни управляващи оператори
Оператор if и if/else; оператори за сравнение; проверка на входа; прости цикли; обработка на входна редица; използване на булеви променливи
Chapter 4.
Basic Control Flow
The if Statement, The if/else Statement, Relational Operators, Input Validation, Simple Loops, Processing a Sequence of Inputs, Using Boolean Variables
23.10
(неделя)
отучване за
25.10

Оператори if и if/else; оператори за сравнение; сравняване на числа тип double; проверка на входа. 27.10

---
1.11
(неучебен ден)

Цикъл while; обработка на входна редица; използване на булеви променливи.

Първо домашно.
3.11
5
Тест 1
8.11

Първо контролно
10.11
6
Функции - I
Функциите като черни кутии; писане на функции; коментари; връщани стойности; параматри; странични ефекти; процедури
Chapter 5.
Functions I
Functions as Black Boxes, Writing Functions, Function Comments, Return Values, Parameters, Side Effects, Procedures, Reference Parameters
15.11

Използване на функции; писане на функции; коментари; връщани стойности; параматри; странични ефекти.
24.11
7
Функции - II
Параметри-псевдоними; област на действие на променливи; глобални променливи; стъпково прецизиране; от псевдокод към код.
Chapter 5.
Functions II
Variable Scope and Global Variables, Stepwise Refinement, From Pseudocode to Code
22.11

Писане на функции - параметри-псевдоними; област на действие на променливи; глобални променливи..

24.11
8
Класове
Откриване на класове; интерфейс; капсулиране; член-функции; конструктори по подразбиране и с параметри; достъп да членове-данни; сравняване на член-функции с обикновени функции
Chapter 6.
Classes
Discovering Classes, Interface, Encapsulation, Member Functions, Default Constructors, Constructors with Parameters, Accessing Data Fields, Comparing Member Functions with Nonmember Functions
29.11

Писане на класове.

Второ домашно.


1.12

9
Управляващи оператори - I
Няколко алтернативи; вложени клонове; булеви операции; закони на DeMorgan.
Chapter 7.
Advanced Control Flow I
Multiple Alternatives, Nested Branches, Boolean Operations, DeMorgan's Law.
6.12

---
8.12
(неучебен ден)

Тест 2
13.12

Второ контролно 15.12
11
Управляващи оператори - II
Цикли for и do; вложени цикли; обработка на текстов вход; симулации
Chapter 7.
Advanced Control Flow II
The for and do Loop, Nested Loops, Processing Text Input, Simulations
20.12

Оператор if - алтернативи, вложени оператори.
Цикли for и do; вложени цикли; обработка на текстов вход.
22.12
12
Тестване и дебъгване
Единични тестове; избор на тестове; оценка на тестове; макрос assert; проследяване на програма; дебъгер.
Chapter 8. Testing and Debugging
Unit Tests, Selecting Test Cases, Test Case Evaluations, Assertions, Program Traces, The Debugger
3.01

Проверка на програми. Проследяване на работата на програмата. Използване на дебъгер.
5.01
13
Вектори
Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси. Вектори като параметри и върнати стойности. Успоредни вектори
Chapter 9.
Vectors and Arrays
Using Vectors to Collect Data Items, Vector Subscripts, Vector Parameters and Return Values, Removing and Inserting Elements, Parallel Vectors
10.01

Използване на вектори. Вектори като параметри и върнати стойности на функции. Успоредни вектори.


12.01
14
Масиви
Дефиниране и използване на масиви. Масиви като параметри на функции. Масиви от символи. Двумерни масиви.
Chapter 9. Vectors and Arrays
Using Vectors to Collect Data Items, Vector Subscripts, Vector Parameters and Return Values, Removing and Inserting Elements, Parallel Vectors
17.01

Използване на масиви. Масиви като параметри на функции. Масиви от символи. Двумерни масиви.

Трето домашно
19.01
15
Тест 3
23.01
(понеделник)

Трето контролно
24.01
(вторник)

Семестриален изпит
Тест 4
26.01, четвъртък, 8:00, 411-1