CSCB324, CSCB325

Правила за оценяване

НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НБУ
Чл. 17.  (3) Крайната оценка в курс е осреднена оценка от получените оценки и се осъществява по един от следните начини:
1. Финален изпит. Финалният изпит се състои от две части – писмен изпит и устен изпит. Крайната оценка е осреднена оценка от оценките на двете части.
2. Текущо оценяване през семестъра.
2.1. Датите не се обявяват предварително.
2.2. Преподавателят поставя поне две оценки измежду формите на оценяване по ал. 2. Крайната оценка от курса се формира като осреднена оценка от всички оценки, изисквани в текущото оценяване.
2.3. Когато студент не е удовлетворен от оценката при текущото оценяване, може да се яви на отделен компонент от текущото оценяване по време на сесия. Крайната оценка се изчислява както при текущото оценяване.
(4) Ако студентът желае ново оценяване се явява на двете части на финалния изпит.
(9) Студентите могат да се запознаят с писмените си работи от текущо и/или финално оценяване и да възразяват по тях до 2 седмици от публикуване на оценките.

НАРЕДБА ЗА СТУДЕНТИТЕ В НБУ
Чл. 27 (1) Студентите имат право:
3. да се подготвят самостоятелно без да посещават задължително занятията в НБУ, като в този случай се явяват само на финален изпит.
6. да се явяват на финален изпит с индивидуален протокол в рамките на семестъра, в който курсът е записан, не по-рано от 7 седмици след започването му. Във всички останали случаи явяването с индивидуален протокол става по време договорено с преподавателя. Валидността на индивидуалният протокол е 5 месеца от датата на издаване.


А. Текущ контрол
Форма Точки

Задачи
30
Т1 и Т2
Състезание
20
Т3
Тест
10
Т4
Общо 60

 
  Б. Финален изпит
Форма Точки

Задачи
30 И3 (Т1 и Т2 )
Тест
10
И2 (Т3)
Практика
20 И1
                        Общо 60

Крайната оценка се получава по формулата: n/10, където n са получените от студента точки, като се закръглява с точност до 0.5 нагоре.

Точки
Оценка
0-25
2.00
26-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00


 Задачи
Точки
Оценка
0-7
2.00
8-9
3.00
10
3.50
11
4.00
12
4.50
13
5.00
14
5.50
15-16
6.00

 Състезание
Точки
Оценка
0 и 5
2.00
10
3.00
15
4.50
20
6.00

Тест
Точки на теста
Изпитни точки
Оценка
0-24
0-4
2.00
25-30
5
3.00
31-35
6
3.50
36-40
6
4.00
41-45
7
4.50
46-50
8
5.00
51-55
9
5.50
56-60
10
6.00

Практика