Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2014/2015 учебна година

CITB303 Структури от данни [2014/2015]


CITB303 - Лекции (Николай Киров)
Четвъртък, 9:40, 305-2
Изпит: 4.02, 8:00,  403-2
   CITB304 - Упражнения (Валентина Иванова)


Консултация за теста: 4.11, 11:20, 01-2
Консултация за втори тест: 2.12.2014, вторник, 9:40, семинарна зала на библиотеката
Консултация за трети тест на 20.01, вторник 9:40, 307-1
Студенти, които не са записали CITB304, не са правили контролни при гл.ас. Иванова и искат да получат точки от К3, да се явят на 3.02, 8:00, 702-2 за да направят трето контролно!

Паспорт на курса

Правила за оценяване && система на преподаване и оценяване по програмиране && Тестова система за проверка на знания по програмиране

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[NBU Library: Ч 681.325.3 / G 64, Moodle NBU]
                      Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011.
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB303 Дата

CITB304 От
До

CITB304 Дата
Първи тест
6.11

Първо домашноПърво контролно

Втори тест
4.12

Второ домашноВторо контролно

Трети тест
22.01

Трето домашноТрето контролно


Консултации:
вторник - 9:30-11:30
четвъртък - 13:00-15:00
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg
Windows installer for Ubuntu Desktop

VisuAlgo - visualising data structures and algorithms through animation


Последно обновление на 6 февруари 2015 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math