Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2002/2003 учебна година

Информационни системи и технологи

Конспект
 
 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

 Курсът е предназначен за студенти I курс, І семестър от специалност Публична администрация. Той има за цел да осигури на студентите знания и практически умения за работа с персонални компютри (PC).
· Основни понятия от информатиката, устройство на РС, работа на РС от Университетската компютърна мрежа.
· Работа с конкретни операционни системи - MS Windows и MS DOS.
· Подготовка на текст, таблици и диаграми, предназначени за отпечатване на есета, проекти или други студентски работи по време на тяхното следване.
· Пресмятания с електронна таблица и оформяне на резултатите като таблици и бизнес графики (диаграми).
· Готовност за работа с компютър в мрежова среда и използване на основните услуги предоставени от Интернет.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Лекции

Тема 1. Въведение в информатиката - 6 часа.
 1.1. Основни понятия - данни, обработка на данни, информация, информационни технологии.
 1.2. Организация на компютърна система. Еволюция на компютрите.
 1.3. Видове компютри.
 1.4. Устройство на персонален компютър (хардуер).
 1.5. Програмни продукти (софтуер).
 1.6. Области на приложение на компютрите.

Тема 2. Операционни системи - 6 часа.
 2.1. Обща характеристика
 2.2. Операционна система MS DOS
 2.3. Операционна система MS Windows
 2.4. Графичен потребителски интерфейс в MS Windows.
 2.5. Изпълнение на програми в MS Windows.
 2.6. Файлова система на MS Windows.

Тема 3. Текстообработка с MS Word - 6 часа
 3.1. Общо описание
 3.2. Работа с файлове
 3.3. Набор и коригиране на текст
 3.4. Форматиране на символи
 3.5. Форматиране на абзаци
 3.6. Оформяне на параметрите на страница
 3.7. Създаване и оформление на таблици

Тема 4. Електронна таблица MS Excel - 6 часа.
 4.1. Обща характеристика
 4.2. Въвеждане и коригиране на данни
 4.3. Създаване и използване на формули
 4.4. Работа с книги и листове
 4.5. Оформяне на таблици
 4.6. Вградени функции
 4.7. Бизнес графика
 4.8. Отпечатване на таблици и диаграми

Тема 5. Интернет - 6 часа.
 5.1. Общо за Интернет
 5.2. Свързване към Интернет
 5.3. Средства за навигация в Интернет
 5.4. Търсене на информация в Интернет
 5.5. Предаване на файлове чрез FTP
 5.6. Електронна поща
 5.7. Други услуги в Интернет
 
 

Лабораторни упражнения

Тема 1. Въведение в информатиката - 3 часа.
 Запознаване с компютърните зали и компютрната мрежа на БСУ.
 Разглеждане на хадуера на персонален компютър.
 Периферни устройства - предначначение и работа с тях.
 Действия за пускане и спиране на компютъра.

Тема 2. Операционни системи - 6 часа.
 Влизане и излизане от операционна система MS Windows.
 Работа с мишка, работен екран, прозорци и техните елементи, операции с прозорци.
 Изпълнение на програми в MS Windows - меню Stat и стартиране от икони.
 Файлова система на MS Windows - работа с MyComputer.
 Текстов редактор Notepad.
 Влизане и излизане от операционна система MS DOS.
 Основни команди на MS DOS - dir, cd, md, rd, copy.
 Работа с текстов редактор EDIT.

Тема 3. Текстообработка с MS Word - 9 часа
 Графичен потребителски и итерфейс - ленти с инструменти и менюта.
 Създаване на нов документ, съхраняване и отваряне на файл.
 Въвеждане на текст.
 Редактиране на текст.
 Смяна на параметрите на шрифта, смяна на шрифтове.
 Форматеране на абзаци.
 Смяна на размерите на страница.
 Номерация на страниците в документа.
 Създаване на прости таблици.

Тема 4. Електронна таблица MS Excel - 6 часа.
 Графичен потребителски и итерфейс - ленти с инструменти и менюта.
 Въвеждане и коригиране на данни
 Създаване и използване на формули
 Форматиране на таблици
 Смяна на формати на клетката
 Вградени функции SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, TODAY, NOW и използването им.
 Създаване на прости диаграми

Тема 5. Интернет - 6 часа.
 Запознаване с работата на Internet Explorer
 Навигация в WWW
 Търсене на съдържателна информация с Google
 Търсене на софтуер и download техники
 Използване на FTP клиент - WS_FTP Pro
 Електронна поща - създаванe на електронен адрес и работа с MS OutlookExpess
 
 

ЛИТЕРАТУРА

1. Михел Карбо, Windows98, Егмонт България, София, 2000.
2. Михел Карбо, Word97, Егмонт България, София, 2000.
3. Сяк Свендсторп, Първи стъпки в Интернет, Егмонт България, София, 2000.
4. R. Greenlaw, E. Hepp, In-line/On-line: fundamentals of the INTERNET and the WWW, WCB/McGraw-Hill, Boston, 1999.
5. Е. Радев, ред., Информатика, Тракия-М, София, 2002.
6. П. Асенова и др., Работа с компютри във фирмите, Призма, София, 2001.