КОНСПЕКТ

по Информационни системи и технологии

 


 1. Основни понятия - данни, обработка на данни, информация, информационни
технологии.
 2. Организация на компютърна система. Еволюция на компютрите.
 3. Видове компютри - персонални, работни станции, суперкомпютри.
 4. Устройство на персонален компютър (хардуер).
 5. Програмни продукти (софтуер) - операционни системи, приложен софтуер.
 6. Области на приложение на компютрите.
 7. Операционна система MS DOS - общ преглед и осномни команди.
 8. Графичен потребителски интерфейс в MS Windows.
 9. Изпълнение на програми в MS Windows.
 10. Файлова система на MS Windows.
 11. Оснавни понятия, потребителски интерфейс на MS WORD.
 12. Работа с файлове в MS WORD.
 13. Набор и коригиране на текст в MS WORD.
 14. Форматиране на символи и абзаци в MS WORD.
 15. Оформяне на параметрите на страница  в MS WORD.
 16. Създаване и оформление на таблици в MS WORD.
 17. Електронни таблици - MS Excel.
 18. Създаване и използване на формули, в MS Excel.
 19. Работа с книги и листове и оформяне на таблици в MS Excel.
 20. Вградени функции  и бизнес графика в MS Excel.
 21. Световната мрежа Интернет - общи характеристики и принципи на действие..
 22. Средства за навигация в Интернет.
 23. Търсене на информация в Интернет.
 24. Предаване на файлове чрез FTP - download и FTP-клиент.
 25. Електронна поща
 26. Други услуги в Интернет - разговори, конферентна връзка, отдалечени терминали.

20.09.2002 г.                                                                            Н. Киров