Програмиране и структури от данни

Учебна програма, график за лекции, учебни материали

Сед-
ми-
ца

Тема Дата Слайдове
на Хорстман
1
11
 Класове
-- Обектно-ориентираното проектиране:
 - обособяване на класовете;
 - определяне на интерфейс;
 - реализиране на интерфейс;
 - комбиниране на класовете в програма.
*** [ І курсова задача ] ***
24.02
ch13.html
2
13
 Масиви
-- Дефиниране и използване на масиви
-- Масивите като параметри
-- Масиви от символи
-- Двумерни масиви
10.03 ch09.html
3
14
Потоци
-- Четене и запис в текстови файлове 
-- Текстови потоци 
-- Аргументи от командния ред 
-- Произволен достъп 
17.03 ch12-1.html
ch12-1.html
4
15
* Първи тест

Модули
-- Разделно компилиране
-- Създаване на заглавни файлове
-- Разделяне на програмата на няколко първични файла
-- Поделяне на променливи между модули
-- Проекти
*** [ IІ курсова задача ] ***

24.03
ch06.html
5
16
Прости алгоритми за сортиране
-- Сортиране чрез селекция
-- Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция
-- Сортиране чрез сливане
-- Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане
31.03
ch15.html
6
17
Търсене, бързо сортиране
-- Търсене в несортирани и сортирани данни
-- Двоично търсене
-- Търсене и сортиране на реални данни
-- Бързо сортиране
7.04
ch15.html
7
18
Още за рекурсията
-- Непряка рекурсия
-- Ефективност на рекурсията
14.04
ch14.html
8
19
 Въведение в структурите от данни
-- Свързани списъци
-- Указатели и динамична памет
21.04 ch10.html
ch16.html
9
20
Реализация на свързани списъци
 - Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции
 - класове за списъците;
 - реализация на итераторите;
 - реализация на вмъкване и отстраняване.
28.04 ch16.html
10
21
Нова реализация на свързани списъци
-- Предефиниране на оператори
-- Шаблони
12.05 ch16.html
ch17-1.html
ch17-2.htm
11
22
* Втори тест

Наследяване
-- Производни класове
-- Конструктор на базов клас
-- Викане на член-функция на базов клас

19.05 ch11-1.html
12
23
Полиморфизъм
-- Полиморфизъм
-- Виртуални функции
-- Връзки между класове
26.05
ch11-2.html
13
24
Други реализации на линейни структури от данни
-- Едносвързан списък
-- Опашка
-- Топологично сортиране  (отпада)
*** [ ІII курсова задача ] ***
26.05  -
14
25
Дървета
-- Двоични дървета
-- Търсещи дървета
-- Кодиране на Хъфман
2.06
 -
15


ИЗПИТИ
Трети тест
16-17.06
6-7.07
1-2.09

Забележка. Слайдове на Хорстман са направени по ново, преработена издание на книгата:
Kay HorstmannComputing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, Wiley, 2003
и затова не съотватстват напълно на изучаваните теми.