ВТОРИ ТЕСТ

1. Кои от дадените дефиниции и твърдения относно сортиране на вектори (масиви) са верни и кои не са?
+ При сортиране чрез селекция броят на обръщенията към елементи на вектора не зависи от наредбата на елементите.
- При сортиране чрез селекция броят на размените не зависи от наредбата на елементите.

2. Дадени са елементи на масив и число. Означете с "да" случайте, когато числото означава броя на размените при алгоритъма за сортиране на дадения масив по метода на селекцията.
+ {1,2,4,5} 0
- {4,5,1,3} 0

3.Дадени са елементите на вектор и число в скоби. Отбележете с "да" случаите, когато числото означава броя на сравненията, необходими да се сортира вектора по метода на селекцията.
+ 4,3,2,1 (6)
- 1,2,3 (1)

4. Дадени са елементи на масив и две числа в скоби. Отбележете с "да" случаите, когато второто число в скобите е броят на размените на двойки елементи в алгоритъма за деление на масива на дялове относно
първото число.
+ 2,4,1,3 (2.5,1)
- 2,3,1,3 (2.5,2)

5. Дадени са следните рекурсивни функции:
    int s(int n)
    { if (n != 0) return n + m(n - 1);
       else return 1;
    }

    int m(int n)
    { if (n != 0) return n * s(n - 1);
      else return 0;
    }

Верни ли са твърденията?
- s(0) е 0
+ s(1) е 1

6. Дадени да следните свързан списък и итератор:
    list<int> bip;
    list<int>::iterator it;
Списъкът съдържа 10 елемента и итераторът сочи втория елемент на свързания списък. Верни ли са (синтактично и логически) следните изрази:
+ *it > 0
- *it != *bip.end()

7. Дадени са следните дефиниции:
    int *pt1, p = 2, *pt2 = new int(1);
Отбележете с "да" (формално) верните оператори.
+ pt1 = new int;
- *pt2 = new p;

8.  Дадени са следните дефиниции:
    int a[3] = {10, 20, 30}, *pa = a;
Посочете (с "да"') верните изрази със стойност 30.
+ a[0] + a[1]
- a + pa[1]

9. Верни ли са твърденията за операторите и работата на програмата, дадена във файла list2.cpp на учебника.
+ Член-функциите на класа List имат достъп до частните членове на класа Link.
- В член-функцията end изразът iter.last е от тип Link.