23. Полиморфизъм

Обяснени са на достъпен език основни понятия като
"изоморфизъм", "полиморфизъм" и "псевдоморфизъм".
В Зала 2 Минералогия
на Национален Природонаучен Музей
Виртуални функции.
    Да разгледаме пак задачата за часовниците (вж 22. Наследяване), но малко усложнена - часовниците да са два вида - аналогови и цифрови. За да направим вектор от двата вида часовници, трябва да използваме механизма на полиморфизма, т.е. да създадем нов клас WallClock, който да изразява общите характеристики на двата вида часовници и два производни класа AnalogClock и DigitalClock, които да отразяват специфичните им особености.  И в трите класа има член-функция draw(), която изписва името на града (независимо от вида на часовника) и чертае часовника като аналогов или цифров. Затова draw() от базовия клас  WallClock ще изписва само името на града, draw()от AnalogClock ще чертае кръг и стрелки, а draw() от DigitalClock ще извежда числа - по стандарта на цифровите часовници.
    Векторът clocks съдържа указатели към базовия клас WallClock, като всеки указател може да има стойност обект от един от двата производни класа - AnalogClock или DigitalClock (двата вида часовници).

// clocks2.cpp
#include "ccc_win.cpp"
#include "ccc_time.cpp"

class WallClock {
public:
   WallClock() {}
   WallClock(string city_name, double hour_diff, Point c, double r);
   virtual void draw() const;         /* виртуална функция */
   Time get_time() const { return current_time; }
   Point get_center() const { return center; }
   double get_radius() const { return radius; }
private:
   string city;
   Time current_time;
   Point center;
   double radius;
};

class AnalogClock : public WallClock {
public:
   AnalogClock() {}
   AnalogClock(string city_name, double hour_diff, Point c, double r);
   virtual void draw() const;         /* виртуална функция */
private:
   void draw_hand(double angle, double length) const;
};

class DigitalClock : public WallClock {
public:
   DigitalClock() {}
   DigitalClock(string city_name, double hour_diff,
      Point c, double r, bool am_pm);
   virtual void draw() const;         /* виртуална функция */
private:
   bool use_am_pm;
};

const double PI = 3.141592653589793;
string int_to_string(int n)
{ ostringstream outstr;
  outstr << n;
  return outstr.str();
}

string time_to_string(int hours, int minutes, bool am_pm)
{ string suffix;
  if (am_pm)
  { if (hours < 12) suffix = "am";
    else            suffix = "pm";
    hours = hours - 12;
    if (hours == 0) hours = 12;
  }
  string result = int_to_string(hours) + ":";
  if (minutes < 10) result = result + "0";
  result = result + int_to_string(minutes);
  if (am_pm) result = result + " " + suffix;
  return result;
}

WallClock::WallClock(string city_name, double hour_diff, Point c, double r)
{ city = city_name;
  center = c;
  radius = r;
  const double SECONDS_PER_HOUR = 60 * 60;
  current_time.add_seconds(hour_diff * SECONDS_PER_HOUR);
}

void WallClock::draw() const
{ Point p = center;
  p.move(0, -radius);
  cwin << Message(p, city);
}

AnalogClock::AnalogClock(string city_name, double hour_diff, Point c, double r) : WallClock(city_name, hour_diff, c, r)
{}

void AnalogClock::draw_hand(double angle, double length) const
{ double alpha = PI/2 - 6*angle*PI/180;
  Point from = get_center();
  Point to = from;
  to.move(cos(alpha) * get_radius() * length,
          sin(alpha) * get_radius() * length);
  cwin << Line(from, to);
}

void AnalogClock::draw() const
{ WallClock::draw(); /* извикване на предефинирана функция от базовия клас */
  cwin << Circle(get_center(), get_radius());
  const double HOUR_HAND = 0.6;
  const double MINUTE_HAND = 0.75;
  draw_hand(get_time().get_minutes(), MINUTE_HAND);
  draw_hand((get_time().get_hours() +
      get_time().get_minutes()/60.0)*5, HOUR_HAND);
}

DigitalClock::DigitalClock(string city_name, double hour_diff, Point c, double r, bool am_pm) : WallClock(city_name, hour_diff, c, r)
{ use_am_pm = am_pm; }

void DigitalClock::draw() const
{ WallClock::draw(); /* извикване на предефинирана функция от базовия клас */
  string time;
  int hours = get_time().get_hours();
  int minutes = get_time().get_minutes();
  cwin << Message(get_center(), time_to_string(hours, minutes, use_am_pm));
}

int main()
{ vector<WallClock*> clocks(6);
  clocks[0] = new DigitalClock("San Jose",16,Point(-6.5,5), 3, false);
  clocks[1] = new AnalogClock("Taipei",7, Point(0,5), 3);
  clocks[2] = new AnalogClock("Berlin",1, Point(6.5,5), 3);
  clocks[3] = new AnalogClock("Cairo",2, Point(-6.5,-5), 3);
  clocks[4] = new DigitalClock("New York",19, Point(0,-5), 3, true);
  clocks[5] = new AnalogClock("Bombay",4.5, Point(6.5,-5), 3);

  for (int i = 0; i < clocks.size(); i++)
      clocks[i]->draw(); /* динамично свързване */
  return 0;
}
 

    Виртуалните функции дават възможност за динамично свързване на обект и член-функция - ако адресът, записан в clocks[i] е адрес на обект от тип DigitalClock, то clocks[i]->draw() извиква член-функция draw() на класа DigitalClock, а ако clocks[i] съдържа  адрес на обект от тип AnalogClock, то clocks[i]->draw() извиква член-функция draw() на класа AnalogClock. Това определяне на класа, чиято функция ще се изпълни, се извършва по време на изпълнение на програмата.Връзки между класовете.
    Две основни връзки: връзка "е" и връзка "има", реализирани чрез наследственост и включване (агрегация).
class Car: public Vehicle
{ ...
   private:
      vector<Tire> tires(4);
      ...
};
    Автомобилът (Car) е превозно средство (Vehicle), но той има 4 гуми (Tire).