14. Потоци

Персеиди - силен метеорен поток
с радиант в съзвездието Персей.
Астрономически речник


Четене и запис в текстови файлове.
** Досега за четене от и запис във файлове (вж 9. Цикли) - чрез пренасочване на стандартните вход и/или изход със средствата на операционната система
** В заглавния файл fstream са дефинирани обекти, функции и операции за работа с файлове.
А) Четене от файл.
* дефиниране на файлова променлива за четене - обект от класа ifstream:
    ifstream inp_data;
* отваряне на файл от текущата директория с име input.dat:
    inp_data.open("input.dat");
* четене от файл на:
 - цели числа и числа с плаваща точка
   int n;
   double x;
   inp_data >> n >> x;
 - низове
   string s;
   inp_data >> s;        // чете до разделител
   getline(inp_data, s); // чете цял ред
 - символи
   char ch;
   inp_data.get(ch);    // чете един символ
   inp_data.unget();    // връща последния прочетен символ в буфера
* затваряне на файл
   inp_data.close();

    Пример на цяла програма.
// readf.cpp
#include <iostream>
#include <fstream>             /* включване на заглавен файл */
#include <string>
using namespace std;
int main()
{  ifstream in_data; /* дефиниране на файлова променлива за четене */
   in_data.open("readf.txt");  /* отваряне на файла readf.txt */

   string s1, s2;
   getline(in_data, s1);       /* четене на ред */
   in_data >> s2;              /* четене на дума */

   int n;
   double x;
   in_data >> n >> x;          /* четене на числови данни */

   char ch;
   while (!in_data.eof())
      in_data.get(ch);         /* четене на символ */

   in_data.close();            /* затваряне на файла */
   cout << s1 << endl << s2 << " "
        << n << " " << x << " " << ch << endl;
   return 0;
}
Файл readf.txt:

many happy words
one_word  123  9.98  N
many happy words
one_word  123  9.98  N

Б) Писане във файл.
* дефиниране на файлова променлива за писане - обект от класа ofstream:
   ofstream out_data;
* отваряне на файл
   out_data.open("output.dat");
* писане във  файл с:
 - изходен поток
   int n = 2;
   double x = 1.5;
   string s = " Hello";
   out_data << n << "  " << x << s;
 - член-функция
   char ch = 'A';
   out_data.put(ch);
* затваряне на файл
   out_data.close();

    Пример на цяла програма.
// writef.cpp
#include <iostream>
#include <fstream>             /* включване на заглавен файл */
#include <string>
using namespace std;
int main()
{  ofstream out_data; /* дефиниране на файлова променлива за писане */
   out_data.open("writef.txt");  /* отваряне на файла writef.txt */

   string s = "Hello";
   out_data << s << endl; /* писане на низ */
   int n = 5;
   double x = 5.5;
   out_data << n << " " << x << " "; /* писане на числови данни */
   char ch = 'T';
   out_data.put(ch); /* писане на символ */

   out_data.close();            /* затваряне на файла */
   return 0;
}
Файл writef.txt:

Hello
5 5.5 T

В) Четене и писане във файл.
* дефиниране на файлове променлива за четене и писане - обект от класа fstream:
   fstream io_data;
* отваряне на файл, четене и писане - както са описани по-горе.

* * Програма за четене на заплати и чертаене на диаграма.
// readdata.cpp
#include "ccc_win.cpp"

void read_data(vector<double> &v, ifstream &in)
{ double s;
  while (in >> s) v.push_back(s);
}

double maximum(vector<double> v)
{ if (v.size() == 0) return 0;
  double highest = v[0];
  for (int i = 1; i < v.size(); i++)
     if (v[i] > highest) highest = v[i];
  return highest;
}

void plot_data(vector<double> v)
{ double highest = maximum(v);
  cwin.coord(0, 0, highest, v.size());
  for (int i = 0; i < v.size(); i++)
  { Point left(0, i);
    Point right(v[i], i);
    Line bar(left, right);
    Message label(left, v[i]);
    cwin << bar << label;
  }
}

int main()
{ string filename
     = cwin.get_string("Please enter the data file name: ");
  ifstream infile;
  infile.open(filename.c_str());
  vector<double> data;
  read_data(data, infile);
  infile.close();
  plot_data(data);
  return 0;
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Файл readdata.txt:

287 324 520 461 343


Низови (текстови) потоци.
    В езика С++ има възможност да се чете/пише от/в низове вместо да се използват стандартни устройства или файлове. В заглавния файл sstream са дефинирани обекти, функции и операции за работа с текстови потоци.
* Входен поток - с обект от клас istringstream.
string input = "January 23, 1881";
istringstream instr(input);
string month;
int day;
string comma;
int year;
instr >> month >> day >> comma >> year;
* Изходен поток - с обект от клас ostringstream.
ostringstream outstr;
outstr << setprecision(8) << sqrt(2);
string output = outstr.str();

Пример: Преобразуване на момент от време в низ.
// readtime.cpp
#include <iostream>
#include <sstream>
using namespace std;

string int_to_string(int n)
{ ostringstream outstr;
  outstr << n;
  return outstr.str();
}

void read_time(int &hours, int &minutes)
{ string line;
  getline(cin, line);
  istringstream instr(line);
  instr >> hours;
  minutes = 0;
  char ch;
  instr.get(ch);
  if (ch == ':') instr >> minutes;
  else           instr.unget();

  string suffix;
  instr >> suffix;
  if (suffix == "pm") hours += 12;
}

string time_to_string(int hours, int minutes, bool am_pm)
{ string suffix;
  if (am_pm)
  { if (hours < 12) suffix = "am";
    else { suffix = "pm"; hours -= 12; }
    if (hours == 0) hours = 12;
  }
  string result = int_to_string(hours) + ":";
  if (minutes < 10) result = result + "0";
  result = result + int_to_string(minutes);
  if (am_pm) result = result + " " + suffix;
  return result;
}

int main()
{ cout << "Please enter the time: ";
  int hours, minutes;
  read_time(hours, minutes);

  cout << "Using am/pm:   " << time_to_string(hours, minutes, true) << "\n";
  cout << "Military time: " << time_to_string(hours, minutes, false) << "\n";
  return 0;
}

Please enter the time: 10:20 pm
Using am/pm:   10:20 pm
Military time: 22:20

Аргументи от командния ред.
* Определение и използване.
    Операционните системи UNIX и DOS могат да предават данни от командния ред за стартиране на програма на С и С++ на самата програма. За тази цел главната функция main може да има два формални параметри - int argc и char* argv[]. Следващият пример илюстрира тази възможност.
// argum.cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(int argc, char * argv[])
{ cout << argc << endl;          /* брой на аргументите */
  for (int i=0; i<argc; i++)
  { string s = static_cast<string>(argv[i]);
    cout << s << " ";            /* пореден аргумент */
  }
  cout << endl;
  return 0;
}
Изпълнение на програмата:

d:\pub\book2\cpp>argum -a b cc d
5
D:\PUB\BOOK2\CPP\ARGUM.EXE -a b cc d 

* Шифър на Цезар.
    Шифрирането се състои в замяна на буква от даден (изходен) текст с друга буква, която се намира е след key букви в азбуката. Дешифрирането на шифриран текст се състои във възстановяване на изходното съобщение.
    Програмта работи със следните аргументи от командния ред:
- флаг -d (незадължителен) за работа на програмата по дешифриране;
- флаг -k<число> (незадължителен) за задаване на ключ (по подразбиране ключът е 3);
- име на входен файл;
- име на изходен файл.

// ceasar.cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;

void usage(string program_name)
{ cout << "Usage: " << program_name
       << " [-d] [-kn] infile outfile\n";
  exit(1);
}

void open_file_error(string filename)
{ cout << "Error opening file " << filename << "\n";
  exit(1);
}

int remainder(int a, int n)
{ if (a >= 0) return a % n;
  else        return n - 1 - (-a - 1) % n;
}

char encrypt(char ch, int k)
{ const int NLETTER = 26;
  if ('A' <= ch && ch <= 'Z')
     return static_cast<char>('A' + remainder(ch-'A'+k, NLETTER));
  if ('a' <= ch && ch <= 'z')
     return static_cast<char>('a' + remainder(ch-'a'+k, NLETTER));
  return ch;
}

void encrypt_file(ifstream& in, ofstream& out, int k)
{ char ch;
  while (in.get(ch)) out.put(encrypt(ch, k));
}

int string_to_int(string s)
{ istringstream instr(s);
  int n;
  instr >> n;
  return n;
}

int main(int argc, char* argv[])
{ bool decrypt = false;
  int key = 3;
  int nfile = 0;
  ifstream infile;
  ofstream outfile;

  if (argc<3 or argc>5) usage(string(argv[0]));
  for (int i = 1; i < argc; i++)
  { string arg = string(argv[i]);
    if (arg.length() >= 2 and arg[0] == '-')
    { char option = arg[1];
      if (option == 'd') decrypt = true;
      else if (option == 'k')
        key = string_to_int(arg.substr(2, arg.length() - 2));
    }
    else
    { nfile++;
      if (nfile == 1)
      { infile.open(arg.c_str());
        if (infile.fail()) open_file_error(arg);
      }
      else if (nfile == 2)
      { outfile.open(arg.c_str());
        if (outfile.fail()) open_file_error(arg);
      }
    }
   }
   if(nfile != 2) usage(string(argv[0]));
   if (decrypt) key = -key;
   encrypt_file(infile, outfile, key);
   infile.close();
   outfile.close();
   return 0;
}

Изпълнение на програмата:

>ceasar
>Usage: CEASAR.EXE [-d] [-kn] infile outfile

Файл input.txt:

This is a text to encrypt (1-st) and decrypt (2-nd).
One more line. End.

Изпълнение на програмата:

>ceasar input.txt encrypt1.txt
Файл encrypt1.txt
Wklv lv d whaw wr hqfubsw (1-vw) dqg ghfubsw (2-qg).
Rqh pruh olqh. Hqg.

Изпълнение на програмата:

>ceasar -k7 input.txt encrypt2.txt
Файл encrypt2.txt
Aopz pz h alea av lujyfwa (1-za) huk kljyfwa (2-uk).
Vul tvyl spul. Luk.

Изпълнение на програмата:

>ceasar -d -k7 encrypt2.txt output.txt
Файл output.txt
This is a text to encrypt (1-st) and decrypt (2-nd).
One more line. End.Произволен (пряк) достъп.
- файлове с променлива или фиксирана дължина на записа:
 
Harry Hacker 500 Johny Johnson 600 Tedy Tompson 700.20
1234567890123456 12345678901234567 1234567890123456789

 
Harry Hacker       500 Johny Johnson      600 Tedy Tompson    700.20
1234567890123456789012 1234567890123456789012 1234567890123456789012

- включване на заглавен файл:
    #include <fstream>
- дефиниране на файлова променлива за четене и писане:
    fstream fs;
- преместване на позициите за четене и писане:
    long n = 10;
/* преместване на позицията за четене 10 байта след началото на файла */
    fs.seekg(n, ios::beg);
/* преместване на позицията за писане 10 байта след началото на файла */
    fs.seekp(n, ios::beg);
/* преместване на позицията за писане в края на файла */
    fs.seekp(n, ios::end);
/* преместване на позицията за писане 10 байта напред относно текущата позиция */
    fs.seekp(n, ios::cur);
- намиране на текущите позициите за четене и писане:
    long n;
    n = fs.tellg();
    n = fs.tellp();

* Програма за четене на файлови записи, съдържащи име на служител и заплата и промяна на заплатата на даден служител.
// database.cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <sstream>
using namespace std;
#include "ccc_empl.cpp"

const int NEWLINE_LENGTH = 2; /* или 1 за Unix */
const int RECORD_SIZE = 30 + 10 + NEWLINE_LENGTH;

double string_to_double(string s)
{ istringstream instr(s);
  double x;
  instr >> x;
  return x;
}

void raise_salary(Employee &e, double percent)
{ double new_salary = e.get_salary()*(1 + percent/100);
  e.set_salary(new_salary);
}

void read_employee(Employee &e, fstream &fs)
{ string line;
  getline(fs, line);
  if (fs.fail()) return;
  string name = line.substr(0, 30);
  double salary = string_to_double(line.substr(30, 10));
  e = Employee(name, salary);
}

void write_employee(Employee e, fstream &fs)
{ fs << e.get_name()
     << setw(10 + (30 - e.get_name().length()))
     << fixed << setprecision(2)
     << e.get_salary() << "\n";
}

int main()
{ cout << "Please enter the data file name: ";
  string filename;
  cin >> filename;
  fstream fs;
  fs.open(filename.c_str());
  fs.seekg(0, ios::end);
  int nrecord = fs.tellg()/RECORD_SIZE;

  cout << "Please enter the record to update: (0 - "
       << nrecord - 1 << ") ";
  int pos;
  cin >> pos;

  const double SALARY_CHANGE = 5.0;
  Employee e;
  fs.seekg(pos*RECORD_SIZE, ios::beg);
  read_employee(e, fs);
  raise_salary(e, SALARY_CHANGE);
  fs.seekp(pos*RECORD_SIZE, ios::beg);
  write_employee(e, fs);

  fs.close();
  return 0;
}
Файл data.txt преди изпълнение на програмата:

Harry Hacker                         500
Johny Johnson                        600
Tedy Tompson                         777
Please enter the data file name: data.txt
Please enter the record to update: (0 - 2) 1
Файл data.txt след изпълнение на програмата:
Harry Hacker                         500
Johny Johnson                     630.00
Tedy Tompson                         777