Обектно-ориентирано програмиране

Учебна програма, график за лекциите и упражненията, учебни материали


CITB201 CITB200, CITB201 CITB200 CITB200 Задачи

 Тема
вторник четвъртък
Тема
1
Масиви
Дефиниране и използване на масиви. Масиви като параметри на функции. Масиви от символи. Двумерни масиви.
Chapter 9.
Vectors and Arrays II
Arrays, Array Parameters, Character Arrays, Two-Dimensional Arrays
16.02
18.02 Вектори и масиви

2
Указатели
Дефиниране и стойност на указател. Динамична памет. Използване на указатели в С++. Масиви и указатели. Указатели и С-низове.
Chapter 10.
Pointers
Pointers and Memory Allocation, Deallocating Dynamic Memory, Common Uses for Pointers, Arrays and Pointers, Pointers to Character Strings
23.02 25.02 Указатели

3

Наследственост
Базови и производни класове. Извикване на конструктор на базов клас и на член-функции на базов клас. Полиморфизъм.
Chapter 11.
Inheritance
Base and Derived Classes, Calling the Base-Class Constructor, Calling Base-Class Member Function,  Polymorphism

1.03 -
Наследственост

4
Потоци I
Четене и писане на текстови файлове. Йерархия на потоковите класове.
Chapter 12.
Streams I
Reading and Writing Text Files, The Inheritance Hierarchy of Stream Classes
8.03 10.03 Наследственост

5
Потоци II
Низови потоци. Аргументи от командния ред. Пряк достъп.
Chapter 12.
Streams II
String Streams,  Command Line Arguments, Random Access
15.03
17.03
Файлове
Задание за първо домашно

6
Първи тест 22.03 24.03
Първо контролно
7

Рекурсия
Триъгълни числа. Пермутации. Ефективност на рекурсията. Непряка (взаимна) рекурсия.
Chapter 14.
Recursion
Triangle Numbers, Permutations, Thinking Recursively, The Efficiency of Recursion, Mutual Recursion

29.03 31.03
Рекурсия

8
Сортиране и търсене
Сортиране чрез селекция и а нализ на алгоритъма. Сортиране чрез сливане и анализ на алгоритъма. Линейно и двоично търсене.
Chapter 15.
Sorting and Searching
Selection Sort, Profiling and Analyzing the Performance of the Selection Sort Algorithm, Merge Sort, Analyzing the Merge Sort Algorithm, Searching, Binary Search
5.04 7.04
Сортиране и търсене

9
Въведение в структури от данни I
Свързани списъци. Свързан списък, стек и опашка в Стандартната библиотека шаблони (STL). Други STL контейнери. Алгоритми.
Chapter 16.
An Introduction to Data Structures I
Linked Lists, Stacks and Queue, Other Standard Containers, Algorithms
12.04
14.04
STL

10
Въведение в структури от данни II
Реализация на свързани списъци.
Chapter 16.
An Introduction to Data Structures II
Implementing Linked Lists
19.04
21.04
Свързани списъци
Задание за второ домашно

11

Втори тест

26.04
28.04
Второ контролно
12. Предефиниране на операции и управление на паметта
Предефиниране на операции. Автоматично управление на паметта.
Chapter 17.
Advanced C++ Topics I
Operator Overloading, Automatic Memory Management 
3.05
5.05
Предефиниране на операции и управление на паметта
13
Шаблони и вложени класове
Шаблони. Вложени класове.
Chapter 17.
Advanced C++ Topics II
Templates, Nested Classes
10.05
12.05
Шаблони и вложени класове14.
Обработка на изключения
Обработка на изключения.
Chapter 17.
Advanced C++ Topics III
Exception Handling
17.05
19.05
Обработка на изключения.
Задание за трето домашно-
26.05
Преговор

15. Трети тест
27.05
петък
2.06 Трето контролно


Семестриален изпит