Подготовка за студентски състезания по програмиране

Задачи: Зад.1 & Зад.2 & Зад.3+ обяснение за закръгляване & Зад.4 & Зад.5 & Зад.6

Problems: A & B & C & D

Участници в подготовката

Работата на отбора на състезание по програмиране - полезни съвети

Връзки за състезанияОсновни правила за провеждане на студентски състезания по програмиране
    1. Отборът се състои от трима студенти.
    2. На всеки отбор се осигурява един компютър с необходимия софтуер  (без достъп до
Интернет).
    3. Отборът може да използва всякаква печатна литература, но не и дискети, CD-та и др.
подобни.
    4. Програмира се на С, С++ или Паскал.
    5. Състезанието трае 5 часа и се решават 6 задачи. Вход и изход на програмите са текстови
файлове по зададени формати.
    6. След започване на състезанието, когато отборът реши, че е готов с дадена задача, той веднага дава решението на журито, което рамките на 2-3 минути проверява решението с тестови примери. Обявява публично (на всички отбори) резултата от проверката. Той може да бъде:
- AC (accepted) вярно решение;
- TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
- WA (wrong anser) грешно решение на някои от примерите на журито;
- RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
- PE (presentation error) програмата дава решение, но изходния файл не е по зададения формат.
    7. Класирането на отборите става по брой решени задачи и по времето на представяне на
вярното решение на журито. За всяко представено невярно решение на отбора се добавя
наказателно време от 20 минути, ако за съответната задача е представено и вярно решение.


Проведени състезания през 2002 г.:

Междууниверситетско състезание по програмиране
БУРГАСКИ  СВОБОДЕН  УНИВЕРСИТЕТ - 24 март 2002 г.

Пети междууниверситетски турнир по програмиране - 19 май 2002 г.


Литература по алгоритми

[1] Преслав Наков, Основи на компютърните алгоритми, TopTeam Co., 2000.
[2] Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980. (Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
[3] Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001.
[4] Емил Келеведжиев, Динамично опримиране, Мусала Софт и Анубис, София 2001.
[5] Джон Монтаг, Ноа Суджанен, Интервюта за програмисти,  ИК "Софтех", София, 2002.
[6] Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.
[7] Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Fundamentals of computer algorithms, Computre Science Press Inc., 1978.

Литература по С++

1. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК "Инфодар", София, 2001.
2. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001.
3. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
 
  Създадена на 5 април 2002 г.
  Последни корекции на 31 май 2002 г.
  Н. Киров   nkirov@math.bas.bg