Правила за провеждане на семестриален изпит (лекции)

(Допълнение към Правила за оценяване)

Семестриален изпит за лекциите по CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++) ще се проведе на 5.07.2022 г. от 8:00 часа в зала 110-2 в НБУ.
В случай, че имате оценка от курса (лекции), дадена тук, и тя ви харесва, не се явявате на семестриален изпит (лекции).

Всички суденти трябва да са в 8:00 в залата.
Студентите, записвали този курс минали години трябва да носят хартиен индивидуален протокол за изпит по CITB205 Обектно-ориентирано програмиране. 

Студентите, които са правили поне 2 теста през семестъра (и имат текуща крайна оценка от лекции), могат да направят на 5.07 отново един от трите теста: Тест 1,  Тест 2 или Тест 3 (само един!) за повишаване оценката. Те трябва да ми изпратят е-мейл до
1.07 кой номер тест искат да направят. Точките от направения повторно тест заместват точките, получени на същия тест по време на семестъра, само ако са повече.

Всички студенти, които няма да правят
Тест 1,  Тест 2 или Тест 3, правят финален изпит на 5.07.2022 за получаване на крайна оценка от лекции. Студентите, които ще се явят на финален изпит трябва да ми изпратят е-мейл до 1.07. Този изпит се състои от две части:
-- Тест 4 и
- устен изпит.
До устен изпит се допускат само студентите, получили най-малко 25 точки на Тест 4. Крайната оценка от лекции е средно аритметично от оценките на двете части на изпита. Когато студент вече има текуща крайна оценка от лекции и се яви на финален изпит, този изпит се зачита само ако получената оценка е по-висока от текущата му крайна оценка от лекции.

Тестове ще могат да правят само студентите, които предварително са ми изпратили е-мейл за това. Индивидуалните тесове са на хартия, както и бланките за отговорите. По време на теста студентите могат да използват всякакви печатни материали и електронни устройства (лаптоп и смартфон).

За
текущо оценяване:
Резултатите от
проверката на Тест 1,  Тест 2 или Тест 3 ще се публикуват тук след
8.07.2022 и тогава ще бъдат оформени текущи крайни оценки от лекции.

За финален изпит:
Тест 4 се проверява веднага и студентите се уведомяват дали се допускат до устен изпит. 
-- Който иска (от допуснатите до устен изпит студенти) да се яви на устен изпит, получава изпитна тема, написва най-важното по темата на хартия (за 10-20 минути) и отговаря устно на зададени от мен въпроси по получената тема.
-- Който не иска, точките от Тест 4 се запазват, получава двойка и идва пак (на следваща сесия) с индивидуален протокол само за втората част от изпита.
След устния изпит се оформя
крайна оценка от лекции.