Правила за оценяване за CITB205

НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НБУ
Чл. 17.  (3) Крайната оценка в курс е осреднена оценка от получените оценки и се осъществява по един от следните начини:
1. Финален изпит. Финалният изпит се състои от две части – писмен изпит и устен изпит. Крайната оценка е осреднена оценка от оценките на двете части.
2. Текущо оценяване през семестъра.
2.1. Датите не се обявяват предварително.
2.2. Преподавателят поставя поне две оценки измежду формите на оценяване по ал. 2. Крайната оценка от курса се формира като осреднена оценка от всички оценки, изисквани в текущото оценяване.
2.3. Когато студент не е удовлетворен от оценката при текущото оценяване, може да се яви на отделен компонент от текущото оценяване по време на сесия. Крайната оценка се изчислява както при текущото оценяване.
(4) Ако студентът желае ново оценяване се явява на двете части на финалния изпит.
(9) Студентите могат да се запознаят с писмените си работи от текущо и/или финално оценяване и да възразяват по тях до 2 седмици от публикуване на оценките.

НАРЕДБА ЗА СТУДЕНТИТЕ В НБУ
Чл. 27 (1) Студентите имат право:
3. да се подготвят самостоятелно без да посещават задължително занятията в НБУ, като в този случай се явяват само на финален изпит.
6. да се явяват на финален изпит с индивидуален протокол в рамките на семестъра, в който курсът е записан, не по-рано от 7 седмици след започването му. Във всички останали случаи явяването с индивидуален протокол става по време договорено с преподавателя. Валидността на индивидуалният протокол е 5 месеца от датата на издаване.

Текущо оценяване през семестъра

** Лекции

По време на семестъра се правят 3 теста (Т1, Т2, Т3), всеки върху 1/3 от учебния материал. Всеки тест се оценява от 0 до 60 точки. Оценката за системата на НБУсе получава по формулата: Т/10.0, където Т са получените от студента точки на теста, като се закръглява с точност 0.5 нагоре.

Крайната оценка от лекции е оценката от трите теста и се получава по формулата (Т1 + Т2 + Т3)/30, като Т1, Т2 и Т3 са получените точки на трите теста. 
По време на сесия може да се прави един от трите теста за повишаване на текущата оценка.

Точки на теста
Оценка
от един тест
0-24
2.00
25-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00
Общо точки
Оценка
от трите теста

0-74
2.00
75-90
3.00
91-105
3.50
106-120
4.00
121-135
4.50
136-150
5.00
151-165
5.50
166-180
6.00

**Упражнения
Оценката се формира от преподавателя на упражненията.

** Обща оценка по
CITB205
Средно аритметично от оценките на лекции и упражнения, ако и двете оценки са поне 3.00.

Финален изпит

** Лекции
Прави се Тест 4 върху целия учебен материал. Може да се вземе и оценката от трите теста (Т1 + Т2 + Т3)/30.
За да се проведе устния изпит, оценката от теста трябва да е поне 3.00.
Устен изпит: Написвате на хартия тема от лекциите. С дефиниции, примери и обяснения. Без използване на "външна памет". След което обяснявате написаното.

** Упражнения
Оценката се формира от преподавателя на упражненията.

** Обща оценка по
CITB205
Средно аритметично от оценките на лекции и упражнения, ако и двете оценки са поне 3.00.

Тестова система за проверка на знания по програмиране
По време на теста студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).