Правила за провеждане на семестриален изпит (лекции)

(Допълнение към Правила за оценяване)

Семестриален изпит за лекциите по CITB107 Програмиране ще се проведе на 17.02.2022 г. от 8:00 часа, дистанционно.
В случай, че имате оценка от курса (лекции), дадена тук, и тя ви харесва, не се явявате на семестриален изпит (лекции).
 
Студентите, които са правили поне 2 теста през семестъра (и имат текуща крайна оценка от лекции), могат да направят на 17.02 отново един от трите теста: Тест 1Тест 2 или Тест 3 (само един!) за повишаване на тази оценка. Тези студенти трябва да ми изпратят е-мейл до
15.02 кой номер тест искат да направят. Точките от направения повторно тест заместват точките, получени на същия тест по време на семестъра, само ако са повече.

Всички студенти, които няма да правят
Тест 1,  Тест 2 или Тест 3, правят финален изпит на 17.02.2022 за получаване на крайна оценка от лекции. Студентите, които ще се явят на финален изпит трябва да ми изпратят е-мейл до 15.02. Този изпит се състои от две части:
-- Тест 4 и
- устен изпит.
До устен изпит се допускат само студентите, получили най-малко 25 точки на Тест 4. Крайната оценка от лекции е средно аритметично от оценките на двете части на изпита. Когато студент вече има текуща крайна оценка от лекции и се яви на финален изпит, този изпит се зачита само ако получената оценка е по-висока от текущата му крайна оценка от лекции.

Тест 1,  Тест 2,  Тест 3 или Тест 4 ще се проведат по правилата за тестовете през семестъра. Тестове ще получат по е-мейла в интервала 8:00-8:30 само студентите, които предварително са ми изпратили е-мейл за това.

За
текущо оценяване:
Резултатите от
проверката на Тест 1,  Тест 2 или Тест 3 ще се публикуват тук след
19.02.2022 и тогава ще бъдат оформени текущи крайни оценки от лекции.

За финален изпит:
Тест 4 се проверява веднага и студентите се уведомяват дали се допускат до устен изпит. 
-- Който иска (от допуснатите до устен изпит студенти) да се яви на устен изпит, обявява това в чата на ВВВ, получава изпитна тема и след 10-15 минути отговаря устно на зададени от мен въпроси по получената тема в ВВВ със звук и камера.
-- Който не иска, точките от Тест 4 се запазват, получава двойка и идва пак (на следваща сесия) с индивидуален протокол само за втората част от изпита.
След устния изпит се оформя
крайна оценка от лекции.