Информационни технологии за кодиране на нотописи на български народни песни и генериране на музикални показалци за капитални сборници

Семинар на департамент "Информатика", 26 април, петък, 13:00, 303 II

1. Нотописи на български народни песни и капитални сборници:
- традиции;
- технологии;
- особености.

2. Наследството на Тодор Джиджев
3. Кодиране на ноти с LilyPond
4. Особености при използване на LilyPond за български народни песни
5. Дигиталната библиотека
6. Показалци за капитални сборници:
- показалец на песните по тактов размер;
- песни с орнаменти;
- показалец по тонов обем;
- показалец на звукоредите по тоново съдържание.


С финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” на МОМН по договор ДТК 02/54 от 17.12.2009 г.:
Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека

1. Нотописи на български народни песни и капитални сборници:
- традиции;

Васил Стоин

Списък на капиталните сборници - съдържат нотирани песни, събирани без звукозаписна техника:

1. Стоин, Васил. 1928. 
Народни песни от Тимок до Вита. София: Издание на Министерството на Народното просвещение. 
Съдържа: 4002 нотирани фолклорни песни и 73 нотирани инструментални мелодии 

2. Стоин, Васил. 1931. 
Народни песни от Средна Северна България. София: Издание на Министерството на Народното просвещение. 
Съдържа: 2698 нотирани фолклорни песни и 20 нотирани хороводни мелодии от инструменти.
[Народни песни отъ Средна Северна България / Ред. Василъ Стоинъ, Сигнатура: РЦК 94574]

3. Букорещлиев, Ангел, Васил Стоин, Райна Кацарова. 1934. 
Родопски песни с нотирани гласове. Сборник за народни умотворения и народопис, Книга ХХХІХ. София: Издава Българската академия на науките. 
Съдържа: 461 Средно-Родопски песни, нотирани от Ангел Букорещлиев, записани от Никола Вранчев (учител) и от С. Ив. Боянов; 700 Родопски песни, нотирани и записани от Васил Стоин; 91 Помашки песни от Средните Родопи, нотирани и записани от Райна Кацарова. Общо – 1252 песни.

4. Стоин, Васил. 1939. 
Български народни песни от Източна и Западна Тракия. София: Тракийски научен институт. 
Съдържа: 1678 нотирани фолклорни песни и 6 нотирани инструментални мелодии. 

5. Райна Кацарова (ред.). 1959. 
Стоин Васил. 
Народни песни от Западните покрайнини. София: Издание на Българската академия на науките. 
Съдържа: 656 нотирани фолклорни песни. 

6. Райна Кацарова, Иван Качулев, Елена Стоин (съст.). 1962. 
Стоин, Васил, Иван Камбуров и Павел Стефанов. 
Народни песни от Североизточна България. Том 1. София: Издателство на Българската академия на науките. 
Съдържа: 1281 нотирани фолклорни песни и 7 инструментални мелодии. 

7. Иван Качулев (ред.). 1973. 
Стоин Васил. 
Народни песни от Североизточна България. Том 2. София: Издателство на Българската Академия на науките. 
Съдържа: 1482 нотирани фолклорни песни и три инструментални мелодии. 

8. Eлена Стоин (ред.). 1975. 
Стоин Васил. 
Народни песни от Самоков и Самоковско. София: Издателство на Българската академия на науките. 
Съдържа: 1115 нотирани фолклорни песни.

Списък на капиталните сборници - съдържат нотирани песни, събирани със звукозаписна техника:

9. Николай Кауфман & Тодор Тодоров. 1967.
Народни песни от Югозападна България. Том 1. София: Издателство на Българската академия на науките.
(Съдържа: 1557 нотирани фолклорни песни.)

10. Николай Кауфман & Тодор Тодоров. 1970.
Народни песни от Родопския край. София: Издателство на Българската академия на науките.
(Съдържа: 1653 нотирани фолклорни песни.)

11. Николай Кауфман & Илия Манолов. 1994.
Народни песни от Югозападна България. Том 2. София: Издателство на Българската академия на науките.
(Съдържа: 1565 нотирани фолклорни песни.)

12. Ружа Нейкова & Тодор Тодоров. 2007.
Народни песни от Източното Старопланиние. Сборник за народни умотворения и народопис, Книга LХІІІ. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”.
(Съдържа: 1095 нотирани фолклорни песни и 5 инструментални мелодии.)

13. Тодор Джиджев, 2013.
Народни песни от Тракия. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов” (приета за печат).
(Съдържа: 1064 нотирани фолклорни песни, 2 инструментални мелодии и диск с 1416 музикални записи)

"Днес, в началото на ХХІ век, когато всички живеем под натиска на глобализацията и “културния империализъм”, усещаме, че се случва размиване, разпръскване, разпиляване, отслабване на колективната музикалнофолклорна памет на българите. В контекста на протичащите процеси на “хомогенизираща” глобализация и “фрагментираща” етнизация, все повече се осъзнава необходимостта да се активира работата по програмиране и изработване на стратегии за идентифициране, опазване, надграждане и развитие на музикалнофолклорното наследство на българите."
Лозанка Пейчева, 2012

 “...Необходимостта да се съберат системно хилядите пръснати из страната народни песни, се налагаше все по-настойчиво. В народната песен е кристализирало всичко онова, което народът е схващал като своя политическа съдба, което е било изблик на неговото въображение – било по мистичното му отношение към майката природа, било по чувстването на останалото като красота в живота. Затова не минаваше конгрес на наши музиканти, не оставаше музикален лист да не се изтъкне важността и значението на народната песен, необходима както за създаване на национална художествена музика, тъй и за изграждане основата на здрава и истинска българска духовна култура.”
Васил Стоин, 1926

- технологии;

"Задачата, формулирана от преди повече от век, днес се преформулира като възможна цел за създаване на културни политики за оцеляване духа на българската нация и за постигане на нейния просперитет. В този процес на специфичен културен активизъм, управляван от различни фондове, и изпълван с разноречиво експертно съдържание, се търсят различни подходи за опазване и развитие на културно-историческото наследство, за съхраняване на идеали и символи на “културната памет” в национален мащаб, за практическо оживяване на реликтите от миналото и включването им в динамиката на днешния живот."
Лозанка Пейчева, 2012

- особености - "автентична народна музика"
идентификация (география), изпълнител (обстановка, възможности), записвач, нотиране; грешки!

2. Наследството на проф. Тодор Джиджев

Тодор Джиджев (1927-2012)
1) над 2000 машинописни страници с ръкописно изписани ноти (дешифрами) и машинописно
изписани текстове на песните (съхраняват се в архива на Института за етнология и фолклористика
с Етнографски музей-БАН);
2) 27 магнетофонни ленти с музикални записи на песните (съхраняват се в архива на Института
за изследване на изкуствата-БАН);
3) 13 теренни тетрадки и тефтери, съдържащи записки и бележки от теренната работа на То-
дор Джиджев – 540 сканирани страници (съхраняват се в архива на Института за изследване на
изкуствата-БАН).

Хронология на записите

Трудности при съставянето на сборника.
Авторски права, интелектуална собственост

3. Кодиране на ноти с LilyPond
Характеристики:
- TeX базирана система;
- богати възможности;
- open source;
- активно разработвана [LilyPond 2.17.16 released! April 13, 2013];
- подробно документирана;
- активен mailing-list;
- GNU LilyPond — Snippets List

Класическа музика: The Mutopia Project

4. Особености при използване на LilyPond за български народни песни
Нотопис за класическа музика - народни песни
Технология за писане на ноти на български народни песни


5. Дигиталната библиотека
** Източници:
- текстове на песни (LaTeX), td_135_1_27.txt
- ноти (LilyPond), td_135_1_27.ly
- музикални записи (MP3), td_135_1_27.mp3
- сканирани записки (jpg), TD135_1_60.jpg
** За потребителя:
- ноти (EPS, pdf), td_135_1_27.eps
- текстове на песни (pdf, plain text), Td_135_1_27_plain.txt
- музикални записи (MP3)
- отделна песен: заглавие, ноти и текст (pdf), 1.pdf
** Търсеща машина
- пълнотекстово търсене в текст и ноти
- Google maps

Потенциалните ползватели на дигиталните библиотеки с нотирани фолклорни песни:

6. Показалци за капитални сборници
Относителност на данните и класификациите

Книга
Такт
Метрични
групи
Орнаменти
Тонов
обем
Лад Звукореди
Тонова
основа
1. Народни песни от Тимок до Вита
+
+
-
+
-
+
-
2. Народни песни от Средна Северна България
+
-
-
+
-
-
-
3. Родопски песни с нотирани гласове
+
+
-
-
-
-
+
4. Български народни песни от Източна и Западна Тракия -
-
-
-
-
-
-
5. Народни песни от Западните покрайнини +
+
-
+
-
-
-
6. Народни песни от Североизточна България. Том 1 +
+
-
+
-
-
+
7. Народни песни от Североизточна България. Том 2 +
-
-
+
+
-
+
8. Народни песни от Самоков и Самоковско
+
-
-
+
+
-
-
9. Народни песни от Югозападна България. Том 1 +
+
-
+
-
-
-
10. Народни песни от Родопския край
+
+
-
+
-
-
-
11. Народни песни от Югозападна България. Том 2
+
-
-
+
+
-
-
12. Народни песни от Източното Старопланиние
+
-
-
+
-
+
-
13. Народни песни от Тракия
+
-
+
+
-
+
-

Тодор Джиджев, 2013. Народни песни от Тракия.
- показалец на песните по тактов размер;
- песни с орнаменти;
- показалец по тонов обем;
- показалец на звукоредите по тоново съдържание, td_135_1_27_v.pdf

Софтуер (работно описание)

Благодаря за вниманието!

http://nikolay.kirov.be/2013/folk/NBU2013.html