Програмиране за напреднали I - INF296

Списък на курсови проекти

Проект Студент Приет


1 Пермутации (1.3.1).
- генериране на пермутации с повторения (стр.79 и зад.1.87)
2 Вариации (1.3.2)
- генериране на вариации без повторения (стр. 80 и зад.1.91)
3 Комбинации (1.3.3)
- генериране на комбинации с повторения (стр.83 и зад.1.99)
4
Прости числа (1.1.3)
Разлагане на число на прости делители (стр.45)
F18724: Ивелин Красимиров Николаев Да,
5.07.07


5
Мерсенови и съвършенни числа (1.1.4)
Намиране на всички числа, за които сумата от реципрочните стойности на делителите (включително 1 и самото число) е 2 или друго цяло число (стр.50 и зад.1.35).
6
Биномни коефициенти, триъгълник на Паксал. Факторизация (1.1.5)
Намиране на число от триъгълника на Паскал по зададени номер на ред и номер на стълб (стр.51)
7
Биномни коефициенти, триъгълник на Паксал. Факторизация (1.1.5)
Съкращаване на рационални дроби с голям числител и знаменател (стр.52)
8
Разбиване на множества (1.3.5)
Намиране на число от триъгълника на Стирлинг по зададени номер на ред и номер на стълб (стр.89)
9
Целочислено деление и остатък. Брой цифри на естествено число (1.1.1, стр.33)
Намиране броя на цифрите на дадено число в дадена бройна система.
F19952: Тодор Балабанов ДА


10
Прости числа (1.1.3)
Намиране на всички прости числа от вида m2 + n2 и m2 + n+ 1 в зададен интервал (стр.41)
11
Прости числа (1.1.3)
Намиране на просто число от теоремата на Оперман при зададено n (стр.41).
F03758: Павлин Василев Дилков


12
Прости числа (1.1.3)
Представяне на четно число като сума от 2 прости числа (Първа хипотеза на Голдбах, стр.40)
F20208: Даниел Андонов


13
Прости числа (1.1.3)
Представяне на цяло число > 17 като сума от 3 различни прости числа (Втора хипотеза на Голдбах, стр.40)
F20926: Кирил Йончев14
Прости числа (1.1.3)
Представяне на цяло число като сума на най-много 6 прости числа (Трета хипотеза на Голдбах, стр.40)
15
Прости числа (1.1.3)
Представяне на нечетно число > 5 като сума от 3 прости числа (Четвърта хипотеза на Голдбах, стр.40)
F22752: Христиан Тодоров ДА


16
Прости числа (1.1.3)
Представяне на четно число като разлика на 2 прости числа (Пета хипотеза на Голдбах, стр.40)
F22751: Дарин Тодоров ДА


17