Програмиране и структури от данни

Анотация

    Програмиране и структури от данни е основен курс за студентите I курс (втори семестър) от специалности Информатика и Математика и информатика за 2003/2004 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят средствата и методите на езика C++, свързани с моделиране на структури от данни.
    Курсът включва въведение в обектно-ориентираното програмиране: класове, потоци и наследственост. Разглеждат се основни алгоритми - сортиране, търсене и рекурсията като метод за програмиране. Изучават се линейни структури от данни и двоични дървета. Засегнати са и основни техники на програмирането на С++ като разделяне на програмата на модули, разделно компилиране и организиране на проекти. Естествено продължение на този курс е курсът Обектно ориентирано програмиране: С++, който се чете III семестър.
    Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и бази данни. Студентите трябва да се слушали курса Въведение в програмирането.

Учебници

1. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
2. Николай Киров, Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Деметра, София, 2004.

Допълнителна литература

3. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", 2001.
4. Преслав Наков, Панайот Добриков,  Програмиране = ++Алгоритми; TopTeam Co., 2003.
5. Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002.
6. Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ (част първа и част втора), Сиела, София, 2002.
7. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК  "Инфодар", София, 2001.
8. Хърбърт Шилдт, C++ - Практически самоучител, ИК "СофтПрес", 2001.
9. Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980.
(Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)