INF234   Увод в програмирането С++

Система за оценка

    Учебният план предвижда курсът да завърши с текуща оценка. Тя се формира от текущ контрол по време на семестъра и финален контрол в края на семестъра. Предвидени са 3 вида дейности на студентите за получаване на текуща оценка:

1. Домашни работи (протоколи)
    По време на семестъра се дават 8-10 домашни работи - задачи, за решаването на които студентите трябва самостоятелно да напишат програми и да ги представят на преподавателя за одобрение. Една от домашните е индивидуална и има тежест на курсова задача. Представянето на всички домашни работи (протоколи) е задължително. Студент, на който не са му одобрени ВСИЧКИ домашни работи (протоколи), получава окончателна текуща оценка Слаб 2. Курсовата задача дава 20% от крайната оценка.

2. Тестове
    По време на семестъра се провеждат 2 теста, които дават 40% от крайната текуща оценка. Въпросите на тестовете се обявяват предварително в сайта на курса. По време на теста може да се използват всякакви учебни материали.

3. Контролни работи (работа с компютър)
    В края на семестъра се прави контролна работа за самостоятелно написване на програма на компютър. В компютърната зала преподавателят дава условие на задача и студентите пишат програма за решаване на задачата. След определеното за изпита време всеки студент изпраща по е-mail текста на програмата, която е написал. Контролната работа дава 40% от крайната текуща оценка.

    След финалния контрол в края на семестъра преподавателят определя време (25.06, петък, 8:00 часа)  и място (1313 зала) за обявяване на оценките и събеседване със студентите по окончателните текущи оценки. За повишаване на оценката се развиват въпроси от конспекта.(*)    Студентите, получили крайна текуща оценка Слаб 2, се явяват на изпит, като  изпита включва 3-те вида дейности (както са описани по-горе!) - 90 минути и писмен изпит с развиване на въпроси от конспекта - още 30 минути.

(**)  Студентите не са длъжни да представят протоколи в деня на изпита.  Всеки студент, който не е представил или не му е одобрена някоя домашна работа (протокол) или курсовата задача преди изпита, има (теоретична?) възможност да напише съответната програма и да я представи на изпитващия в рамките на определеното време за този изпит. И в този случай дейностите по т.2 и т.3 също трябва да бъдат приключени в рамките на времето, определено за изпита - 90 минути.

    Всеки семестриален изпит (с индивидуален протокол) се провежда по правилата, описани в (*) и (**) .