INF234   Увод в програмирането С++

Указание за работа с MS Visual C++ 6.0 и библиотеката ccc3e.zip

    1. Включване на библиотекета:
- разархивира се файла ccc3e.zip в директория C:\CCCBook3
- стартира се MS Visual C++ 6.0 и се конфигурира по следние начин:
   Tools -> Options -> Directories -> Include (C:\CCCBook3\cccfiles)
- прави се поправка във файловете:
C:\CCCBook3\cccfiles\ccc_msw.cpp и
C:\CCCBook3\cccfiles\ccc_empl.cpp, като се добавя
         namespace std {}
преди
         using namespace std;

    2. Използване на класовете Time и Employee (предварителна версия)
    New -> Project (Win32 Console Application + име на файл) ->  OK ...OK -> [left bottom] File View -> Source Files -> [right mouse button] Add to folder:
(C:\CCCBook3\cccfiles\ccc_time.cpp или
 C:\CCCBook3\cccfiles\ccc_empl.cpp)

    3. Използване на графичните класове
    New -> Project (Win32 Application + име на файл) ->  OK ...OK ->  [left bottom] File View -> Source Files -> [right mouse button] Add to Folder
(C:\CCCBook3\cccfiles\ccc_msw.cpp и
 C:\CCCBook3\cccfiles\ccc_shap.cpp)

    4. Виж също тук.