Проблеми и достижения при дигитализацията на българска народна музика

Николай Киров
Институт по математика и информаника - БАН

    Резюме.
    Българската народна музика е важна част от българското културно наследство. Целта на настоящата статия е да опише накратко някои  достижения в дигитализацията на музика - музикални архиви, използвани методи и техники; да  разгледа какво е направено досега за българската народна музика и да очертае насоки за бъдеща работа. В статията са дадени и кратки описания на средствата за писане на ноти и особености на българската народна музика отнасящи се до процеса на дигитализация.
    Българската народна музика има много общи черти с музикалния фолклор на другите балкански народи и принципите, методите и технологиите за дигитализация на българска народна музика могат да бъдат използвани и от другите държави от югоизточна Европа. 

Problems and achievements in the digitalization of Bulgarian folklore music

Nikolay Kirov
Institute of Mathematics and Informatics - BAS

Abstract.
Bulgarian folklore music is an important part of Bulgarian cultural heritage. The goal of this article is to describe in short some achievements in digitalization of music - music archives, methods and techniques; to discuss what is done till now for Bulgarian folklore music and to outline directions for future work. It is given short descriptions of tools for writing scores and special features of Bulgarian folklore music concerning the process of digitalization.

Bulgarian folklore music has many common characteristics with the folklore music of other Balkan countries and the principles, methods and technologies for digitalization of Bulgarian folklore music can be used in other countries of south-eastern Europe.

 


 • Въведение
 • Преглед на някои музикални архиви
 • Средства и технологии за писане на ноти
 • Състоянието на дигитализацията на българска народна музика
 • Особености на българската народна музика
 • Връзки
 • Introduction
 • Overview of music archives
 • Tools and technologies for writing scores
 • The state of digitalization of Bulgarian folklore music
 • Special features in Bulgarian folklore music
 • References


 •  

  Въведение

  Какво значи дигитализация на музика?
  - Дигитален звук ( MIDI, MP3, други формати), пълни или частични записи, различни аранжименти на различни изпълнители;
  - ноти (партитури) (написани на MusiXTeX, PMX и др.; представени като  PDF,  PostScript файлове и др.), различни аранжименти;
  - информация ( текст,  картини) за автора, произведението, музикалните инструменти; източници, литература;
  - бази данни, музикални архиви, публикации в Интернет.
  В тази статия се акцентира на писането на ноти като важна и трудна част от цялостната концепция за дигитализация на музика. Източникът на информация е изцяло Интернет. 

  Introduction

  What means digitalization of music?
  - Digital audio ( MIDI, MP3, other audio formats), full audio records or audio
   examples, different interpretations and performers
  - Scores, sheet music (written in MusiXTeX, PMX, etc.; presented in  PDF,  PostScript files, etc.), different arrangements.
  - Information ( text,  pictures) about autors, pieces, instruments; sources, references.
  - Database, music archive, Internet publications.

  In this article we accentuate writing scores as an important and difficult part of whole conception for music digitalization. The information source is entirely Internet.