3. Представяне на граф. Обхождане на граф

План:
Задачи за домашно 1 и 2

Дефиниции
Представяне
Обхождане
Задачи за домашно 3 и 4

Дефиниции [5.1, стр. 247]

graph
* Връх, възел (vertex, node), дъга, ребро (arc, edge), n върха, m ребра
* Ориентиран и неориентиран граф

* Претеглен граф (дължини/тегла на дъгите)
* Предшественици и наследници, инцидентност (между връх и дъга), съседност (върхове, дъги)
* Степен на връх се нарича броят на ребрата, инцидентни с него

* Път в граф
Пример: 10-11-6-3-2; 7, 6, 12
* Свързан граф, компоненти на свързаност
Ориентиран граф се нарича слабо свързан, ако всеки два върха i и j са краища на поне един път от i до j или от j до i).
Когато в ориентиран граф за всеки два върха i, j съществува път както от i до j, така и от j до i, то графът се нарича силно свързан.
Неориентиран граф се нарича свързан, ако съществува път между всяка двойка негови върхове i, j.

*
Цикъл
Пример:  5-7-6-3-2-5
;
* Цикличен и ацикличен граф
* Мултиграф
(повторение на ребра)

* Пълен граф - има дъга между всеки два върха
* Двуделен граф - две подмножества от върхове без дъги между върховете във всяко от подмножествата

* Подграф - подмножество от върхове и всички дъги между тях
* Дърво (неориентиран свързан граф без цикли), кореново дърво, покриващо дърво

Представяне [5.2]

graph2

* Списък на ребрата [5.2.1]
Пример:
(1,2), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)

памет O(m), съседни ребра O(m) или O(log m)

* Матрица на съседство (достижимост) [5.2.2]
Пример:
  1 2 3 4 5
1 0 1 0 0 0
2 1 0 0 1 1
3 0 0 0 1 1
4 0 1 1 0 1
5 0 1 1 1 0

памет O(n2), съществуване на ребро между два върха O(1), наследници на връх O(n)

* Списък на наследниците [5.2.3]
Пример:
1 -> 2
2 -> 1, 4, 5
3 -> 4, 5
4 -> 2, 3, 5
5 -> 2, 3, 4

памет O(m), наследници на връх O(1), ребро между два върха O(бр.насл.) или O(log бр.насл.)

* Матрица на инцидентност връх - дъга [5.2.4]
Пример:
       1 2 3 4 5
(1,2)  1 1 0 0 0
(2,4)  0 1 0 1 0
(2,5)  0 1 0 0 1
(3,4)  0 0 1 1 0
(3,5)  0 0 1 0 1
(4,5)  0 0 0 1 1

памет O(m.n), ребро между два върха O(m)

Обхождане [5.3]

graph3

* Обхождане в ширина (BFS) [5.3.1] лекция в MIT
Пример:
1; (1)2; (2)3,(2)4,(2)5; (5)7,(3)6,(4)12; (7)10; (10)11

* Обхождане в  дълбочина (DFS) [5.3.2]
Пример:
1,(1)2,(2)4,(4)12,(12)6,(6)7,(7)5; (7)10,(10)11; (2)3
или
1,(1)2,(2)3,(3)6,(6)12, (12)4; (6)7, (7)10, (10)11;  (7)5

* Най-кратък път между два върха по брой на върховете [5.4.1]
Пример:
1, 2, 4, 12, 6 (път)
1 2, 3, 6
(най-кратък път)

* Проверка за цикличност [5.4.1]

* Намиране на всички прости пътища между два върха [5.4.1]
Пример:
1, 2, 4, 12, 6
1 2, 3, 6
1, 2, 5, 7, 6