CSCB325

Задачи 2023

Задача 3. BSF23
Напишете програма за обхождане на граф с n върха в ширина, като началният връх има номер 1+ f mod n където е факултетният номер на студента.

Вход:
На входа се задава най-напред броя на дъгите на свързан неориентиран граф, а после списък от тези дъги. Списъкът се състои от не повече от 1000 дъги, зададени с двойки номера на върхове. Върховете на графа са номерирани с последователни цели положителни числа, започвайки от 1.

Изход:

Отпечатва се списък (редица) на един ред (с разделител един интервал) от номерата на върховете на графа, получени при обхождането му в  ширина.

Примерен вход:
3
1 2
2 3
1 4

Задача 4. DSF23
Напишете програма за обхождане на граф с n върха в дълбочина, като началният връх има номер 1+ f mod n където е факултетният номер на студента.

Вход:
На входа се задава най-напред броя на дъгите на свързан неориентиран граф, а после списък от тези дъги. Списъкът се състои от не повече от 1000 дъги, зададени с двойки номера на върхове. Върховете на графа са номерирани с последователни цели положителни числа, започвайки от 1.

Изход:

Отпечатва се списък (редица) на един ред (с разделител един интервал) от номерата на върховете на графа, получени при обхождането му в дълбочина.

Примерен вход:
3
1 2
2 3
1 4