Nikolay Kirov
Teaching [bg]
Courses in 2018/2019 academic year

NETB483 Qt platform applications

NETB482 Lectures: Tuesday, 13:00, 407-2, L. Laskov
NETB483 Labs: Tuesday, 11:20, 311-1, N.Kirov


1. Basic Platform Concepts.
1.1 Graphical User Interface. Widget system. Signals and slots.
1.2 Main Application Window. Menus and dialogues.
1.3 Use of Layout Management Interface Elements.
1.4 Event processing. 2D graphics (Qpainter, QIMage, Graphics View).
2. Link to databases.
2.1 Establishing a Relational Database Connection.
2.2 View tables.
2.3 Data editing in the database. Presentation of data in tabular form.
3. Multi-threaded programming
3.1 Multi-threaded applications. Threaded.
3.2 Thread synchronization. Communication with the main thread.
4. Developing network applications.
4.1 Network applications.
4.2 TCP client-server applications.
4.3 Sending and Receiving UDP Packages.


1. Основни концепции на платформата Qt.

1.1 Графичен потрбителски интерфейс. Widget система. Сигнали и слотове.
1.2 Основен прозорец на приложенията. Менюта и диалози.
1.3 Разползгане на графияни елементи на интерфейса (Layout management).
1.4 Обработка на събития. 2D графика (Qpainter, QIMage, Graphics View).
2. Връзка с бази от данни.
2.1 Създаване на връзка с релационна база от данни.
2.2 Изглед на таблици.
2.3 Редакция на данни в базата от данни. Представяне на данни в табличен вид.
3. Многонишково програмиране
3.1 Многонишкови приложения. Създаван на нишки.
3.2 Синхронизация на нишки. Комуникация с основната нишка.
4. Разработка на мрежови приложения.
4.1 Мрежови приложения.
4.2 TCP клиент-сървър приложения.
4.3 Изпращане и получаване на UDP пакети.

Juergen Bocklage-Ryannel and Johan Thelin, Qt 5 Cadaques, http://qmlbook.github.io, 2015
Symeon Huang, Qt 5 Blueprints, Packt Publishing Ltd, ISBN: 1784394610 / 978-1784394615, 2015


Last update on January 25, 2019
nkkirov<at>gmail.com