Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2014/2015 учебна година

CITB201 Обектно ориентирано програмиране (C++)

CITB202 Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране


CITB201 Н. Киров
четвъртък, 8:00, 512-1

Изпит:
30 юни, вторник, 8:00, 512-1
CITB202
Н. Киров: четвъртък - група 1 -  9:40, 315-1 Изпит: 25.06, 8:00, 315-1
В. Иванова: вторник - група 2 - 13:00, 315-1
К. Вучков: вторник - група 3 - 9:40, 315-1; група 4 - 11:20, 315-1
Д. Драгостинов: четвъртък - група 5 -  9:40, 314-1; група 6 - 11:20, 314-1

Консултация за теста: 25 март, сряда, 14:40, 712-2
Консултация за теста: 29 април, сряда, 13:00, 313-1
Консултация за теста: 27 май, сряда, 16:20, 405-1

-> Литература
-> Правила за оценяване && Тестова система за проверка на знания по програмиране
->Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
->Moodle
->Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

CITB202 - първа група: текущ контрол

CITB201 На дата:

CITB202  

CITB202 На дата:
->Първи тест 26.03

->Първо домашно
24.03

->Първо контролно
26.03/31.03
->Втори тест 30.04

->Второ домашно
21.04-28.04

->Второ контролно 30.04/5.05
->Трети тест  28.05

->Трето домашно


->Трето контролно
Задачи за упражнения
28.05/2.06

-> Ubuntu is a free, open source Linux-based operating system that starts with the breadth of Debian and adds regular releases (every six months)

-> Windows installer for Ubuntu Desktop

-> The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

->Debugging with GDB: Кратко практическо ръководство за работа с GDB

-> Среди за програмиране за MS Windows: Dev-C++Code::Blocks
Последна промяна на 24 юни 2015 г. nkirov<at>nbu.bg github
math