Техничесна информация 

за дигитализация на текстове на песни
1. Имена на файлове:
<две малки латински букви>_<цифри>_<цифри>_[<цифри>]
Тодор Джиджев (td_001_1_01)
Васил Стоин (vs_<1 или 2 цифри>_<3 или 4 цифри>) - виж тук.
Стоян Ватев (sv_1_001 или sv_1_0001)
Братя Миладинови (bm_1_001 или bm_1_0001)

За < 1000 песни в сборника -  3 цифри, за > 999 песни - 4 цифри.

2. Подреждане на метаданните и текста във файла:
%<име на песента>
%<име на раздел от книгата или вид (функция) на песента>

%%<бележка>

\begin{multicols}{2}

<текст на песента през ред>

\end{multicols}

\sing{Пяла: <име на певица> или Пял: <име на певец>}
\years{<на колко години е певецът/певицата или текст (момиче, баба и т.н.)>} или \year{<кога е родена певицата>}
\village{<място на записа, село или град>}
\area{<място на записа - област или околия или окръг или община, както е дадено от записвача>}
\date{<дата на записа - ден.месец,година или месец.година или година>}

%<оригинален текст>

Други данни като:
- LaTex команди с \<малки латински букви>
- коментари с  %%<текст>

Заб. < > означава описание на полето и не е част пт кпмандата/коментара.
Ако за някоя команда няма данни,  тя може да не се пише.