9. Състезание_1 - 16.12.2003 от 14:40 до 17:00 часа

Отсъствалите на 16.12 по уважителни причини могат да решат задачите от състезанието и да ми изпратят решенията (soutce) по e-mail (и получават 5 точки).

Задача А  Задача Б   Задача ВОсновни правила за това състезание
1. Отборът се състои от 1 студент.
2. На всеки отбор се осигурява един компютър с необходимия софтуер.
3. Отборът може да използва всякаква печатна литература, но не и дискети, CD-та и др. подобни.
4. Програмира се на С или С++.
5. Състезанието трае 2 часа и се решават 2 задачи. Вход и изход на програмите са текстови файлове по строго зададен формат.
6. Когато отборът реши, че е готов с дадена задача, той веднага дава решението (EXE файл) на журито, което в рамките на 5 минути проверява решението с тестови примери. Веднага се обявява публично (на всички отбори) резултата от проверката. Той може да бъде:
- AC (accepted) вярно решение;
- TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
- WA (wrong anser) грешно решение на някои от примерите на журито;
- RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
- PE (presentation error) програмата дава решение, но изходния файл не е по зададения формат.
7. Класирането на отборите става по брой решени задачи и по времето на представяне на вярното решение на журито. За всяко представено невярно решение на отбора се добавя наказателно време от 20 минути, ако за съответната задача е представено и вярно решение.
8. По време на състезанието резултатите на отборите и временното класиране се обявяват на всички. При завършване на състезанието временното класиране става окончателно.

Стандартен вход и изход; пренасочване на входа и изхода. (най-долу на страницата)

Четене и записване в текстови файлове.

Примерна задача:  Суми от числа на Фибоначи
** условие на задачата (sfib.html)
** текст на програма - примерно решение на С++ (sfib.cpp)
** exe файл от Dev-C++ (sfib.exe)
** входен тестов файл на журито (sfib.inp)
** изходен тестов файр на журите (sfib.out) - решение на примерите от тестовия файл


Резултати от състезанието
ф.н. състезател А - bnum Б - 3steps В - ipow решени
задачи
време класиране
1 F15836 Сергей 40 10 - - - - 1 50 3
2 F18015 Пламена 130 20 - - - - 1 150 4
3 F16811 Велислав 5 10 - - - - 1 15 2
4 F16197 Мария 150 20 - - - - 1 170 5
5 F16314 Борислав - - - - - - - - 6
6 F18904 Станимир 13 0 - - 131 10 2 154 1