НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Състезание_1                 INF295             16.12.2003

    Задача А. Голямо число - най-голямо число

    Дадено е голямо цяло положително число - броят на цифрите му е между 1000 и 10000. С размяна на различни цифри на числото получаваме друго число, което е или по-малко, или по-голямо от даденото. Да се намери най-голямото число, което може да се получи чрез размяна на произволен брой цифри.
    Да се напише програма bignum.exe, която да чете от текстов файл голямо число и да извежда на текстов файл най-голямото число, получено по описания начин.

    ВХОД
    Файлът bignum.inp съдържа едно голямо число.

    ИЗХОД
    Да се изведе в текстов файл  bignum.out търсеното най-голямо число.

    Пример (с по-малко число :)
12002

    Решение на примера:
22100