Информатика II

Програмиране и използване на компютрите II

Учебна програма

1. Структура на програмата
-- Първа програма 1 21.02.00
-- Речник на езика 1 21.02.22
2. Числени типове данни
-- Целочислени типове 1 21.02.00
-- Реални типове 1 07.03.00
3. Съставен и условен оператор
-- Съставен оператор 1 07.03.00
-- Числени отношения. Условен оператор 1 07.03.00
4. Булев тип данни
-- Булеви величини и операции с тях 1 21.03.00
-- Булеви изрази 1 21.03.00
5. Цикли
-- Организация на циклите с предусловие 1 21.03.00
-- Цикли с постусловие 1 22.03.00
-- Цикли, управлявани от променлива 1 22.03.00
6. Знаков тип данни
-- Множества от знаци 1 22.03.00
-- Операции и изрази 1 11.04.00
7. Прости типове данни - допълнение
-- Изброен тип данни, ограничени типове 1 11.04.00
-- Дефиниране на типове и константи 1 11.04.00
8. Подпрограми: процедури и функции
-- Основни сведения 1 12.04.00
-- Параметри на подпрограмите 1 12.04.00
-- Блокова структура на програмните части 1 12.04.00
-- Локални и нелокални обекти 1 09.05.00
9. Масиви
-- Дефиниране и операции с масиви 1 09.05.00
-- Масивите като параметри. Инициализация на масиви 1 09.05.00
-- Търсене и сортиране на едномерен масив 2 10.05.00
-- Многомерни масиви 1 10.05.00
10. Знакови низове
-- Основни сведения 1 30.05.00
-- Операции със знакови низове 1 30.05.00
11. Записи и файлове
-- Записи с фиксирана структура 1 30.05.00
-- Смесени структури. Таблици 1 31.05.00
-- Файлове с последователна организация 1 31.05.00
-- Текстови файлове 1 31.05.00


Програма за лаб. упражнения
и часове за двете специалности

1. Числени типове данни - 2/2
2. Съставен и условен оператор, булев тип данни - 4/6
3. Цикли while do, repeat until и for to do - 4/6
4. Знаков, изброен и ограничени типове данни - 3/5
5. Подпрограми: процедури и функции - 4/6
6. Едномерни и многомерни масиви - 4/6
7. Знакови низове - 2/4
8. Записи - 3/5
9. Файлове, текстови файлове - 4/5