Информатика II
Програмиране и използване на компютрите II

Точкова система за оценка и дати за тестове

Вид на заданието Максимален брой точки
Тест №1 20
Практическа задача 10
Присъствие и активност на лекции 5
Присъствие и активност на упражнетия 10
Тест №2 35
Задача на компютър 20
Общо 100

Тест №1 - прави се в часовете за лекции с използване на учебници, лекции и др. на 12.04.2000 г.
Тест №2 - прави се в часовете за лекции с използване на учебници, лекции и др. на 30.05.2000 г.,
Задача на компютър - прави се на компютър в последните часове на семестъра за лаб. упражнения, без използване на учебници, лекции и др.
Практическа задача - задача за написване на програма, която студентът трябва да провери на компютър. Условията на задачите се намират ТУК. Номерът на задачата за всеки студент е равен на последните две цифри от факултетния му номер. Текстът на програмата да се изпрати с електронна поща на адрес: nkirov@math.bas.bg до 24.05. Потвърждение за получаване на задачата и верността на решението студентът получава с REPLAY, като OK/BAD на първия ред на писмото означава вярно/невярно решение. Очаква се студентите с отговор BAD да изпратят повторно вярно решение. На първия ред на отговора е и броя на получените точки за практическата задача.

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Студентите, получили по-малко от 50 точки имат право да се явят на поправителен изпит на 07.07 и 08.07. Първият ден се прави Тест №2 и се решава задача на компютър, вторият ден се провежда устен изпит. Оценката се формира въз основа на събраните точки според следната таблица:
Вид на заданието Максимален брой точки
Практическа задача 10
Тест №2 35
Задача на компютър 20
Устен изпит 35
Общо 100
До устен изпит се допускат студенти, събрали поне 15 точки.