Информатика II

Програмиране и използване на компютрите II

Анотация

Този курс се чете в Бургаски свободен университет, летен семестър на 1999/2000 уч. година. Информатика II e предназначена за студентите I курс, от специалност Електроника с хорариум 30 часа лекции и 45 часа лаб. упражнения. Програмиране и използване на компютрите II (ПИК II) е предназначена за студентите I курс, от специалности Технология и управление на транспорта и Индустриален мениджмънт с хорариум 30 часа лекции и 30 часа лаб. упражнения.

Курсът е продължение на Информатика I / ПИК I, който се чете зимния семестър в I курс. Курсът включва основни въпроси от програмирането, които се въвеждат и изучават с помощта на езика за програмиране Паскал. Целта е студентите да придобият теоретични знания и практически умения за програмиране в средата на Турбо Паскал.

Литература

1. П. Азълов, Програмиране. Основен курс, АСИО, София, 1995 г.
2. Р. Стоянова, Г. Гочев, Програмиране на Паскал, Paraflow, София, 1994 г.
3. Даниела Чобанова, TURBO PASCAL за начинаещи, 1 и 2 част, ИК ``Кариса'', 1994 г.
4. П. Азълов, Ф. Златарова, Структури от данни, НП, София, 1987 г.
5. П. Азълов, Ф. Златарова, Сборник. Информатика с Паскал в примери, тестове и задачи, АСИО, София, 1995 г.
6. Elliot B. Koffman, Problem solving and structured programming in Pascal, Addison-Wesley Publ. Co., Reading, Mass., etc., 1985.
7. Brian Long, The Borland Pascal Problem Solving, Addison-Wesely, 1993.