Обектно ориентирано програмиране

Учебна програма

1. Въведение в С++ и ООП
-- Паскал и С++ 1 16.09.99
-- Програма на С++, коментари, структура на програмата 2 16.09.99
2. Работа с данни
-- Числени данни 1 23.09.99
-- Символи, низове и масиви от символи 1 23.09.99
-- Директиви на препроцесора 1 23.09.99
3. Операции
-- Математически операции и приоритети 1 30.09.99
-- Операции за отношение и условен оператор 1 30.09.99
-- Логически операции 1 30.09.99
4. Управление на изпълнението на програмата
-- Цикли с while 1 7.10.99
-- Цикли с for 1 7.10.99
-- Управление със switch 1 7.10.99
5. Функции и обхват на променливите
-- Използване на функции 1 14.10.99
-- Обхват на променливите 1 14.10.99
-- Предаване на параметри, връщане на стойности и прототипи 1 14.10.99
-- Аргументи по подразбиране и предефиниране на функция 1 21.10.99
6. Стандартни функции
-- Функции за вход-изход 1 21.10.99
-- Стандартни функции на С++ 1 21.10.99
7. Масиви и указатели
-- Дефиниране и инициализация на масиви 1 28.10.99
-- Друг метод за обръщане към масиви 1 28.10.99
-- Указатели 1 28.10.99
-- Указатели и масиви 1 4.11.99
-- Адресна аритметика 1 4.11.99
-- Масиви от низове 1 4.11.99
8. Структури и файлове
-- Структури 1 11.11.99
-- Последователни файлове 1 11.11.99
-- Файлове с произволен достъп 1 11.11.99
9. Класове и абстрактни данни
-- Структури и класове 1 18.11.99
-- Достъп до членовете на класа 1 18.11.99
-- Конструктор и деструктор 1 18.11.99
-- Константни обекти и функции 1 25.11.99
-- Композиция: класове като членове на други класове 1 25.11.99
-- Приятелски функции и приятелски класове 1 25.11.99
-- Указател this, статични обекти 1 2.12.99
10. Предефиниране на операции
-- Възможности и ограничения при предефинирането на операции 1 2.12.99
-- Предефиниране на унарни и бинарни операции 1 2.12.99
-- Дефиниране на клас array 1 9.12.99
11. Наследяване на класове
-- Базови класове и производни класове 2 9.12.99
-- Предефиниране и преобразуване на обекти 2 16.12.99
-- Композиция и наследявяне 1 16.12.99
12. Виртуални функции и полиморфизъм
-- Виртуални функции 1 23.12.99
-- Полиморфизъм 2 23.12.99

Забележка: Датите се отнасят за лекциите в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.