Обектно ориентирано програмиране: С++

Точкова система за редовна сесия

Вид на заданието Максимален брой точки
Тест №1 15
Тест №2 15
Присъствие и активност на лекции 5
Присъствие и активност на упражнетия/практикум 5
Тест №3 25
Задача на компютър 15
Устен изпит 20
Общо 100


Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Допълнителна таблица за студенти, които
нямат упражнения/практикум през семестъра

Вид на заданието Максимален брой точки
Тест №1 15
Присъствие и активност на лекции 5
Тест №3 25
Устен изпит 20
Общо 65

Набрани точки Оценка
58..65 Отличен (6)
50..57 Мн. добър (5)
41..49 Добър (4)
33..40 Среден (3)
0..32 Слаб (2)