Обектно ориентирано програмиране: С++

Примери към лекции

от книгата H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
Всички примери от книгата -- download from www.deitel.com
Класове и абстрактни данни [18.11.1999 г.] - текст
Дефиниция на структура Time. Достъп до членовете (полетата) на структура. Дефиниция на клас абстрактни данни Time. Достъп до членовете на класа. Отделяне в различни файлове на дефинициите на класа (header) от дефинициите на функциите на класа. Инициализация на обекти от тип клас - конструктор. Използване на аргументи по подразбиране с конструкторите.
Класове: част 2 [25.11.1999 г.] - текст
Деструктор. Кога се изпълняват конструкторите и деструкторите. Get и set функции. Оператор за присвояване (почленно копиране) и обекти от тип клас като параметри на функции. Обекти константи и константи членове на тип клас - функции и данни. Композиция - класове като членове на други класове.
Класове: част 3 [2.12.1999 г.] - текст
Приятелски функции и приятелски класове. Използване на указател this. Динамично запазване на памет с операторите new и delete. Статични членове на клас.
Предефиниране на операции [16.12.1999 г.] - текст
Въведение, основни понятия. Ограничения при предефинирането на операции. Функции за предефиниране на операции: членове на класа или приятелски функции. Предефиниране на потоковите операции вмъкване и извличане. Предефиниране на унарни операции. Предефиниране на бинарни операции. Създаване на клас Array.
Наследяване на класове [18.12.1999 г.] - текст
Базисни класове и производни класове. Защитени (protected) членове но клас. Прехвърляне на указатели от базисния клас към производния клас. Предефиниране на членове от базисния клас в производния клас. Публични (public), защитени (protected) и частни (private) базисни класове. Директни и индиректни базисни класове. Използване на конструктури и деструктури в производни класове.
Виртуални функции и полиморфизъм [23.12.1999 г.] - текст
Виртуални функции. Абстрактни базисни класове и конкретни класове. Полиморфизъм.
Виртуални функции и полиморфизъм: част 2 - текст
Нови класове, динамично създаване на производни класове. Виртуални деструктури.