Програмиране и структури от данни

Учебна програма


Програмиране и структури от данни е основен курс за студентите от специалност Математика и специалност Информатика на Природо-математическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград. Този курс е продължение на курса Увод в програмирането.


Основни теми

1. Рекурсивни процеси и рекурсивни дефиниции. Пряка рекурсия. Изпълнение на рекурсивна програма
2. Непряка рекурсия. Рекурсивни вериги
3. Записи
4. Множества
5. Низове
6. Файлове. Типизирани файлове. Дефиниране на основни операции и приложения
7. Текстови файлове. Основни операции и приложения
8. Указатели. Дефиниране и операции
9. Линейни структури от данни Линейни списъци от общ вид
10.Сортирани линейни списъци
11.Приложения на линейните списъци. Представяне на полиноми
12.Стек. Дефиниране. Операции
13.Приложение при опериране с изрази
14.Йерархични структури. Двоични дървета от общ вид. Дефиниране и операции
15.Двоични дървета за търсене. Операции
16.Двоични дървета - изрази
17.Мрежови структури от данни. Дефиниране и операции. Представяне
18.Таблици. Хеш-таблици

Литература

1. П. Азълов, Операционни системи, София, 1996 г.
2. П. Азълов, Ф. Златарова, Структури от данни, НП, София, 1987 г.
3. П. Азълов, Програмиране. Основен курс, АСИО, София, 1995 г.
4. Д. Дурева, С. Йорданова, С. Щраков, Ръководство по информатика, Благоевград, 1992 г.
5. Р. Стоянова, Г. Гочев, Програмиране на Паскал, Paraflow, София, 1994 г.
6. П. Азълов, Ф. Златарова, Сборник. Информатика с Паскал в примери, тестове и задачи, АСИО, София, 1995 г.
7. Даниела Чобанова, TURBO PASCAL за начинаещи, 1 и 2 част, ИК ``Кариса'', 1994 г.
8. Elliot B. Koffman, Problem solving and structured programming in Pascal, Addison-Wesley Publ. Co., Reading, Mass., etc., 1985.
9. Brian Long, The Borland Pascal Problem Solving, Addison-Wesely, 1993.
Back to Homepage Последна промяна: 29 април 1999 г.