ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД
Природо-математически факултет
Специалност Математика и специалност Информатика

К о н с п е к т

Програмиране и структури от данни

1. Рекурсивни процеси и рекурсивни дефиниции. Свойства на рекурсията. Примери
2. Тип данни запис. Представяне, константи, променливи и операции. Записи с фиксирана и променлива структура. Примери
3. Тип данни множество. Представяне, константи и променливи, операции и изрази
4. Знакови низове. Константи, променливи, операции, стандартни функции.
5. Файлове. Структура на файловата система на ДОС. Имена на файлове, общи имена и ДОС маски.
6. Тип данни файл. Дефиниции. Отваряне и затваряне на файлове; четене и писане.
7. Текстови файлове. Особености. Специфични стандартни функции
8. Файлове. Пряк и последователен достъп. Реализация в Паскал
9. Тип данни указател. Дефиниране и операции
10.Статични и динамични променливи. Инициализация на променливи. Управление на динамичната памет
11.Линейни структури от данни. Операции. Реализация с масиви - достъп, добавяне, изтриване
12.Линейни структури от данни. Реализация със свързан списък - достъп, добавяне, изтриване
13.Линейни структури от данни. Реализация с двусвързан списък - достъп, добавяне, изтриване
14.Приложения на линейните списъци. Представяне на полиноми
15.Стек. Дефиниране. Операции и различни представяния в Паскал
16.Опашка. Дефиниране и операции. Крайна опашка, представяне с масив и основни операции
17.Графи и йерархични структури. Двоични дървета от общ вид. Дефиниране и операции
18.Рекурсивно обхождане на двоично дърво
19.Приложение на двоични дървета. Кодиране на Хофман
20.Мрежови структури от данни. Дефиниране и операции. Представяне
21.Таблици. Хеш-таблици
Литература
1. П. Азълов, Операционни системи, София, 1996 г.
2. П. Азълов, Програмиране. Основен курс, АСИО, София, 1995 г.
3. П. Азълов, Ф. Златарова, Структури от данни, НП, София, 1987 г.
4. James F. Korsh, Data Structures, Algorithms and Program Style, PWS Computer Science, Boston, 1986.

03.05.1999 г.