Програмиране и структури от данни: C++

Учебна програма

1. Структури
-- Дефиниране и инициализация на структури 1 22.02
-- Вложени структури 1 22.02
-- Масиви от структури 1 22.02
-- Масиви като полета на структури 2 23.02
2. Последователни файлове
-- Отваряне и затваряне на файлове 1 23.02
-- Четене от файл 2 06.03
-- Записване във файл и добавяне към файл 1 06.03
3. Файлове с произволен достъп
-- Отваряне и позициониране 1 07.03
-- Входно-изходни фунции 1 07.03
4. Въведение в ООП
-- Основни идеи 1 07.03
-- Данни с функции и изпълнение на методите 2 08.03
-- Скриване на данни с класове 1 08.03
5. Сортиране на масиви
-- сортиране чрез пряко вмъкване 1 20.03
-- сортиране чрез пряка селекция 1 20.03
-- сортиране чрез пряка размяна 1 20.03
6. Рекурсивни алгоритми
-- рекурсивни дефиниции 1 21.03
-- рекурсивни функции 1 21.03
-- рекурсивни и итеративни варианти 1 21.03
-- рекурсивно търсене в сортиран масив 1 22.03
-- "бързо сортиране" 1 22.03
-- непряка рекурсия 1 22.03
7. Линейни структури от данни
-- основни операции 1 10.04
-- реализация с масиви 2 10.04
-- статични и динамични структури 2 11.04
-- операции new и delete 1 11.04
-- рекурсивни типове данни 1 08.05
-- свързани списъци 2 08.05
-- основни операции със свързани списъци 2 09.05
-- топологично сортиране 1 09.05
8. Стек
-- реализация с масив 1 10.05
-- реализация със свързан списък 1 10.05
9. Опашка
-- реализация с масив 1 10.05
-- реализация със свързан списък 1 29.05
10. Графи
-- основни понятия 1 29.05
-- видове графи 1 29.05
11. Двоични дървета
-- дефиниране и операции 1 30.05
-- обхождане на двоично дърво 2 30.05
45
12. Кодиране на Хъфман
13. Хеш-таблици

Забележка: Датите се отнасят за лекциите в Бургаски свободен университет.
Програма за сем. упражнения

1. Структури - 3
2. Файлове - 4
3. Въведение в ООП - 3
4. Сортиране на масиви - 4
5. Рекурсия - 3
6. Линейни структури от данни - 4
7. Стек и опашка - 3
8. Графи - 2
9. Двоични дървета - 4

Програма за практикум/лаб. упражнения
(за всяка тема се дава блок от 3 уч. часа)
1. Структури в С++
2. Файлове в С++
3. Класове в С++
4. Алгоритми за сортировки
5. Рекурсивни алгоритми
6. Свързани списъци
7. Топологично сортиране
8. Стек и опашка
9. Двоични дървета