Програмиране и структури от данни: C++

Точкова система за оценка и дати за тестове

Вид на заданието Максимален брой точки
Тест №1 15
Тест №2 15
Присъствие и активност на лекции 5
Присъствие и активност на упражнетия/практикум 5
Тест №3 25
Задача на компютър 15
Устен изпит 20
Общо 100

Тест №1 - прави се на компютър в часовете за упражнения/практикум, без използване на учебници, лекции и др. За БСУ - в периода от 09.03 до 20.03.2000 г., за ЮЗУ - в периода от 15.04 до 27.04.2000 г.
Тест №2 - прави се в часовете за лекции с използване на учебници, лекции и др. За БСУ - на 08.05.2000 г., за ЮЗУ - на 26.05.2000 г.
Тест №3 - прави се преди изпита с използване на учебници, лекции и др.
Задача на компютър - прави се на компютър в последните часове за упражнения/практикум или преди изпита, без използване на учебници, лекции и др.
Устен изпит - допускане при:
-- 30 набрани точки;
-- представени двете практически задачи.
Практически задачи - задачи, които студентът трябва да направи на компютър и представи на преподавателя в срок до една седмица преди датата на изпита. Условията на задачите се намират в i2c_zad1.txt и i2c_zad2.txt. Номерът на задачата, която трябвя да реши студентът се намира като се пресметне %80. Текстът на програмата трябвя да се изпрати по електронна поща на адрес: nkirov@math.bas.bg. Потвърждение за получаване на задачата и верността на решението студентът получава с REPLAY и OK на първия ред на писмото.

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)