Програмиране и структури от данни: С++

Анотация


Програмиране и структури от данни> е основен курс за студентите I курс (II семестър) от специалности Математика, Информатика и Приложна математика в българските университети за 1999/2000 уч. година. Този курс е подготвен специално за ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград и Бургаски свободен университет. Чете се с хорариум 45 часа лекции, 30 часа сем. упражнения и 45 часа практикум/лаб. упражнения, летен семестър в I курс.
Той е продължение на курса Увод в програмирането: C++.

Курсът включва въпроси от програмирането и С++: тип данни структура, работа с файлове и въведение в ООП. Освен това се разглеждат основни алгорими като сортиране и търсене в масиви и рекурсията като метод за програмиране. Изучават се линейни структури от данни и двоични дървета.
Литература:
1. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., 1994.
2. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.
3. Никлаус Уирт, Алгоритми + структури от данни = програми, Техника, София, 1980. (Оригинал: Niklaus Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1975.)
4. П. Азълов, Ф. Златанова, Структури от данни, София, 1987.
5. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
6. James F. Korsh, Data Structures, Algorithms and Program Style, PWS Computer Science, Boston, 1986.
7. К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София,2000.