Увод в програмирането

Учебна програма


Увод в програмирането е основен курс за студентите от специалност Математика и специалност Информатика на Природо-математическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград.

Основни теми

1. Множества и функции. Съждителна логика. Бройни системи и представяне на числата
2. Алгоритми. Свойства. Начини за описание.
3. Компютри. Градивни елементи: памет, процесор, периферни устройства. Функциониране на компютрите
4. Базово програмно осигуряване: операционни системи, системи за програмиране и др. Приложно програмно осигуряване
5. Числени типове
6. Логически тип
7. Знаков тип
8. Управлявящи структури. Последователност (Блок). Входно-изходни операции
9. Оператори за избор. Влагане на управляващи структури за избор
10.Цикли. Цикли с пред и постусловие. Цикли с управляваща променлива. Влагение на цикли
11.Други управляващи структури
12.Процедури. Параметри
13.Функции
14.Област на действие на програмните обекти
15.Масиви. Дефиниране и операции с едномерни масиви
16.Дефиниране и операции с двумерни и многомерни масиви
17.Сортиране (подреждане) на едномерни масиви. Основни (прости) методи за сортиране
18.Търсене в едномерни масиви. Търсене в неподредени и подредени масиви

Литература

1. П. Азълов, Операционни системи, София, 1996 г.
2. П. Азълов, Ф. Златанова, Структури от данни, София, 1987 г.
3. П. Азълов, Програмиране. Основен курс, АСИО, София, 1995 г.
4. Д. Дурева, С. Йорданова, С. Щраков, Ръководство по информатика, Благоевград, 1992 г.
5. Р. Стоянова, Г. Гочев, Програмиране на Паскал, Paraflow, София, 1994 г.
6. П. Азълов, Ф. Златанова, Сборник. Информатика с Паскал в примери, тестове и задачи, АСИО, София, 1995 г.
7. Даниела Чобанова, TURBO PASCAL за начинаещи, 1 и 2 част, ИК ``Кариса'', 1994 г.
8. Elliot B. Koffman, Problem solving and structured programming in Pascal, Addison-Wesley Publ. Co., Reading, Mass., etc., 1985.
9. Brian Long, The Borland Pascal Problem Solving, Addison-Wesely, 1993.
Back to Homepage Последна промяна: 29 април 1999 г.