ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД
Природо-математически факултет
Специалност Математика и специалност Информатика

Конспект

Увод в програмирането

1. Множества и функции. Съждителна логика.
2. Бройни системи и представяне на числата в компютъра.
3. Алгоритми. Свойства и начини за описание.
4. Езици и граматики. Метаезик на Бакус-Наур. Метаезик на синтетичните диаграми.
5. Компютри. Градивни елементи: памет, процесор, периферни устройства. Функциониране на компютрите.
6. Базово програмно осигуряване -- операционни системи и системи за програмиране.
7. Цели типове данни. Представяне, константи и променливи, операции и изрази, стандартни функции, входно-изходни операции.
8. Реален тип данни. Представяне, константи и променливи, операции и изрази, аритметични функции, входно-изходни операции.
9. Връзки и отношения между реален и цял тип данни. Преобразуване, тип на аритметичен израз, входни и изходни формати за двата типа.
10. Логически (булев) тип данни. Константи и променливи, операции и изрази, числови и булеви отношения.
11. Знаков тип данни. Множество от знаци, операции и изрази, връзки с типа данни байт.
12. Последователност (Блок). Входно-изходни операции.
13. Условен оператор. Пълна и съкратена форма. Влагане на условни оператори.
14. Оператор за многовариантен избор.
15. Цикли с предусловие и цикли с постусловие.
16. Цикли с управляваща променлива. Влагане на цикли.
17. Структура на програмите на Паскал. Процедури и функции.
18. Процедури и функции. Формални и фактически параметри.
19. Процедури и функции. Локални и глобални променливи.
20. Област на действие на програмните обекти.
21. Разпределение на оперативната памет.
22. Масиви. Дефиниране и операции с едномерни масиви.
23. Дефиниране и операции с двумерни и многомерни масиви.
24. Сортиране (подреждане) на едномерни масиви. Сортиране чрез селекция.
25. Подреждане на едномерни масиви. Метод на мехурчето (сортиране чрез размяна).
26. Сортиране на едномерни масиви. Сортиране чрез вмъкване.
27. Търсене в едномерни масиви. Последователно (линейно) търсене.
28. Търсене в подредени едномерни масиви -- двоично търсене.

Литература
1. П. Азълов, Операционни системи, София, 1996 г.
2. П. Азълов, Ф. Златанова, Структури от данни, София, 1987 г.
3. П. Азълов, Програмиране. Основен курс, АСИО, София, 1995 г.
4. Д. Дурева, С. Йорданова, С. Щраков, Ръководство по информатика, Благоевград, 1992 г.
5. Р. Стоянова, Г. Гочев, Програмиране на Паскал, Paraflow, София, 1994 г.

22.12.1998 г.
Back to Homepage Последна промяна: 29 април 1999 г.