Увод в програмирането: С++

Точкова система за редовна сесия

Вид на заданието Максимален брой точки
Тест №1 15
Тест №2 15
Присъствие и активност на лекции 5
Присъствие и активност на упражнетия/практикум 5
Тест №3 25
Задача на компютър 15
Устен изпит 20
Общо 100


Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)