Увод в програмирането: C++

Конспект

1. Въведение в С++. Първа програма. Азбука на езика, главни и малки букви. Синтаксис на коментарите.
2. Структура на програмата на С++. Части на програмата. Главна функция main(). Основни математически операции. Присвояване на стойности на променливи. Извеждане на екрана.
3. Числени данни в С++. Данни и информация. Числови и символни данни. Характеристики на променливите. Имена на променливи. Дефиниране на променливи. Числени типове.
4. Константи. Цели константи. Дълги константи, константи без знак и константи с плаваща запетая. Записване на стойности в променливи. Константни променливи (именовани константи).
5. Символи, низове и масиви от символи. Символни константи и променливи. Константи-низове. Завършване на константите-низове. Математически операции със символите в С++. Променливи за масиви от низове.
6. Директиви на препроцесора: #include, #define.
7. Математически операции и приоритети. Основни математически операции. Унарни операции. Деление и остатък от деление. Ред на изпълнение на операциите (приоритет). Използване на скоби.
8. Оператори за присвоявяне Оператор за многократно присвояване. Съставни присвоявания. Асоциативност на съставните присвоявания.
9. Смесване на данни от различни типове в изрази. Повишаване в ранг на типове. Явно преобразуване на типове.
10. Операции за отношение и условен оператор. Операции за отношение. Оператор if. Използване на изрази за условия. Проверка на входните данни. Оператор else.
11. Логически операции. Дефиниции на логически операции, таблици за истинност. Използване на логическите операции. Ефективност на логическите операции в С++. Приоритет на логическите операции.
12. Допълнителни операции в С++. Условна операция. Операции за увеличаване и намаляване с 1. Използване на операциите за увеличаване и намаляване с 1 в изрази. Операция sizeof. Операция запетая.
13. Поразредни операции. Дефиниции на поразредни операциир таблици за истинност. Използване на поразредните операции. Съставни поразредни операции. Поразредни операции за изместване (shift). Съставни поразредни операции за изместване.
14. Оператори за цикъл. Понятие за цикъл. Цикъл while. Цикъл do while. Сравнение на оператора for с оператора while. Променливи за броячи на суми, получаване на суми.
15. Цикли с for. Оператор for. Вложени цикли с оператор for. Оператори break и continue.
16. Управление с оператор switch. Формат на оператора. Значение на оператора break. Ефективност на реализация на множествен избор с операторите for и swich.
17. Функции. Въведение във функциите. Разделяна на програмата на части. Име на функция. Повикване на функция и връщщане от функция.
18. Обхват на променливите. Глобални и локални променливи. Определяне на обхвата на променливите. Разлика между локални и глобални променливи. Предаване на променливи между функциите. Автоматични и статични променливи.
19. Предаване на параметри. Формални и фактически параметри на функция. Предаване на параметри по стойност (чрез копиране). Предаване на параметър-масив. Предаване на параметри по адрес (чрез псевдоним).
20. Връщане на стойности и прототип. Стойности, връщани от функциите. Оператор return. Прототипове на функции.
21. Аргументи по подразбиране и предефиниране на функция. Списък от аргументи по подразбиране. Множество от аргументи по подразбиране. Предефиниране на функция.
22. Функции за вход-изход. Потоци и символен вход и изход: cin и cout. Стандартни устройства. Пренасочване на входа и изхода от MS-DOS. Функции за въвеждане и извеждани на символи: put, get и техни варианти. Буферирано и небуферирано въвеждане.
23. Стандартни функции на С++. Функции за обработване на символи: isalpha, isupper, toupper и др. Функции за работа с низове: strcpy, strcat, strlen, atoi и др. Числени функции.
24. Масиви. Въведение в масивитер масиви, съдържащи низове. Размери и граници на масиви. Дефиниране и инициализиране на масиви. Достъп до елементите на масив.
25. Работа с масиви. Претърсване на масив за дадена стойност. Сортиране на масиви - метод на мехурчето.
26. Многомерни масиви. Понятие за многомерен масив. Дефиниция и разполагане в паметта на двумерни масиви. Инициализиране на многомерни масиви. Таблици и оператори за цикъл for.
27. Указатели. Понятие за променлива-указател. Операции за определяне на адрес и за получаване на "съдържанието" на указател. Деклариране на указатели. Присвояване на стойности на указатели. Указатели и параметри на функции. Масиви от указатели.
28. Указатели и масиви. Имена на масиви като указатели. Вътрешно представяне на данните. Предимства на указателите. Използване на указатели към символи.
29. Адресна аритметика. Връзка между масиви и указатели. Друг метод за обръщане към масиви. Масиви от низове.

9.12.1999 г.