МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2001
MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2001
Proceedings of Thirtieth Spring Conference of
the Union of Bulgarian Mathematicians
Borovets, April 8--10, 2001


Преподаването по програмиране във висшите училища
Николай Киров
 

I. За актуалността на дискусията.
Значението на дисциплината програмиране се определя от:
-- мястото й в информатиката (computer science);
-- голямото търсене на програмисти у нас и в чужбина.
Задължителна учебна дисциплина за следните специалности (според държавните изисквания):
 

Специалности Учебна дисциплина  Хорариум
Информатика Програмиране (програмиране на структури от данни, обектно ориентирано програмиране) 250
Приложна математика  Информационни технологии (програмиране, бази данни, компютърна графика, приложни системи) 300
Математика Информационни технологии и програмиране 200
Физика Програмиране и числени методи 105
Електроника 
Компютърни системи и технологии 
Комуникационна техника и технологии 
Автоматика, информационна и управляваща техника
Програмиране и използване на компютри 120
Електротехника 
Електроенергетика и електрообзавеждане
Програмиране 120

II. Въпроси за дискусия.
1. Програмни езици -- плюсове и минуси при изучаване на програмиране с конкретен програмен език.
Съвременни езици, използвани за изучаване на програмиране са: Pascal; C++; Java; ``визуални'' езици ?
Изборът на програмен език зависи от:
-- нивото на студентите и знанията им от средното училище;
-- конкретната специалност и нейните изисквания.
2. Учебни програми.
-- Различни учебни програми по една и съща специалност в различните Висши училища;
-- Практика е преподавателят да определя програмата.
3. Учебници.
Класическите учебници (за С++ и ООП вж. [1-5]):
-- за преподаването по учебник, достъпен за студентите;
-- за ``добър'' учебник, не непременно написан от преподавателя.
Използване на online учебници (книги) от Интернет (за С++ и ООП вж. http://www.math.bas.bg/~nkirov/bfu/links-c++.html
4. Форми на проверка и оценка на знанията по програмиране:
-- тестове;
-- курсови задачи, курсови проекти и курсови работи;
-- задачи на компютър;
-- писмен изпит и събеседване.
5. Кадри -- липса на квалифицирани преподаватели и асистенти.
6. Компютри и технически средства.
а) Алтернативите за лекции:
-- черна дъска и тебешир (бяла дъска и маркер);
-- слайдове и офърхед (компютър и мултимедиен проектор);
б) Проблеми в компютърния клас (на практикуми и лабораторни упражнения):
-- по 1 или по 2-ма студенти на компютър ?
-- как да обясняваме програми ?
7. Софтуер и лицензирането му:
-- коя операционна система, кой компилатор, коя среда за програмиране ?
-- лицензният софтуер.
8. Използване на Интернет в учебния процес:
-- личен опит -- http://www.math.bas.bg/~nkirov/teach_bg.html

Литература:
[1] Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.
[2] Кай Хорстман. Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000. http://www.horstmann.com/ccc.html
[3] Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.
[4] H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.
http://www.deitel.com
[5] B. Stroustrup. The C++ Programming Language (3rd edition). Addison Wesley Longman, Reading, MA. 1997. http://www.research.att.com/~bs/3rd.html
 

Център по информатика, технически и природни науки
Бургаски свободен университет
ул. Александровска 101,  гр. Бургас
 
Институт по математика и информатика 
Българска академия на науките 
ул. Акад.Г.Бончев, бл.8 
1113 София 
E-mail: nkirov@math.bas.bg 
URL: http://www.math.bas.bg/~nkirov 
Office: 979 38 50 
ICQ: 18050375