ВТОРИ  ТЕСТ

1. Отбележете верните дефиниции и твърдения относно сортиране на вектори (масиви):
+ При сортиране чрез селекция броят на обръщенията към елементи на вектора не зависи от наредбата на елементите.
- При сортиране чрез селекция броят на размените не зависи от наредбата на елементите.

2. Дадени са елементи на масив и число. Отбележете случайте, когато числото означава броя на размените при алгоритъма за сортиране на дадения масив по метода на селекцията.
+ {1,2,4,5} 0
- {4,5,1,3} 0

3. Дадени са елементите на вектор и число в скоби. Отбележете случаите, когато числото означава броя на сравненията, необходими да се сортира вектора по метода на селекцията.
+ 4,3,2,1 (6)
- 1,2,3 (1)

4. Дадени са елементи на масив и две числа в скоби. Отбележете случаите, когато второто число е броят на размените на двойки елементи в алгоритъма за деление на масива на дялове относно първото число в скобите.
+ 2,4,1,3 (2.5,1)
- 2,3,1,3 (2.5,2)

5. Дадени са следните функции, свързани с непряка рекурсия:
    int s(int n)
    { if (n!=0) return n+m(n-1);
       else return 1; }
    int m(int n)
    { if (n!=0) return n*s(n-1);
      else return 0; }
Отбележете верните твърдения, като пресметнете стойностите на функциите за различни фактически параметри.
- s(0) е 0
+ s(1) е 1

6. Дадени да следните свързан списък и итератор:
    list bip;
    list::iterator it;
Списъкът е попълнен с 10 елемента и итераторът сочи втория елемент на списъка. Отбележете верните оператори.
+ cout << *it;
- cout << (*it!=*bip.end();

7. Дадени са следните дефиниции:
    int *pt1, p = 2, *pt2 = new int(1);
Отбележете (формално) верните оператори.
+ pt1 = new int;
- *pt2 = new p;

8.  Дадени са следните дефиниции:
    int a[3] = {10,20,30}, *pa = a;
Отбележете верните операции със стойност на операцията 30.
+ a[0] + a[1]
- a + pa[1]

9. Отбележете верните твърдения за операторите и работата на програмата, дадена във файла list2.cpp на учебника.
+ Член-функциите на класа List имат достъп до частните членове на класа Link.
- В член-функцията end изразът iter.last е от тип Link.