IV. Тестове

    Един тест се състои от въпроси (8-12 броя) и по 4 възможни отговора ва всеки въпрос. Някои от отговорите са верни, някои не са. Броят на верните отговори на един въпрос е между 0 и 4. Студентът трябва да отбележи верните отговори. За отбелязан верен отговор получава 1 точка, а за отбелязан грешен отговор -1 точка. Всеки тест е различен - той се генерира случайно, като случайно се избират въпросите и отговорите измежду всички въпроси (за един тест) и всички възможни отговори (които са между 10 и 20). По-долу са вавени всички въпроси на тестовете и по 2 отговора - един верен (отбелязан с +) и един грешен (отбелязан с -).Първи тест

    1. Отбележете верните твърдения за компютрите, програмирането и алгоритмите.
- Машинните езици са независими от типа на процесора.
+ Оперативната памет е по-бърза от външната памет.
    2. Отбележете валидните (верните) имена на променливи.
+ male
- D$2
    3. Отбележете възможните (правилни) дефиниции на променливи.
+ int ten = 8;
- dimes = 3;
    4. Отбележете верните оператори за вход и изход. Считаме, че използваните променливи са дефинирани и инициализирани правилно.
+ cout << "C++ is the best";
- cout >> w;
    5. Отбележете верните оператори за присвояване, ако променливите k, count и n са от тип int, променливите total и x са от тип double, променливите sub и s са от тип string.
+ k = k + 5;
- int count = 0;
    6. Отбележете верните аритметични изрази. Всички променливи са от тип int.
+ hehe+1
- %hehe-2
    7. Отбележете верните аритметични изрази. Всички променливи са от тип double.
+ dob + to10/2
- d01%d02 + 1
    8. Дадени са следните дефиниции:
    int k = 2;
    double x = 0.5;
Пресметнете аритметичните изрази и отбележете тези със стойност 10 (като цяло число или число с плаваща точка).
+ 20*x
- 9*x+k
    9. Дадени са декларации и начални стойности на променливите:
    int a1 = 21;
    int a2 = 81;
    int k = 9;
Отбележете изразите, които имат стойност 9.
+ a2/k
- a1-k
    10. Отбележете аритметичните изрази, за които резултатът е от тип double, ако са дадени следните дефиниции на променливи:
    int j = 25;
    double z = 3.75;
+ z + j/5
- j%3 + 12
    11. Отбележете верните дефиниции на низовата променливата name. Променливата pname има стойност "ABCDEF".
+ string name = "Name";
- string name = 50;
    12. Дадени са следните дефиниции на променливи:
    string n = "123";
    string m = "ABCD";
Отбележете верните оператори.
+ cout << n.substr(0,4);
- cout << length(n);
    13. Отбележете верните оператори за работа с класа Time и обекта t от този клас.
+ Time day_begin(1,0,1);
- cout << t.get_minutes(2);
    14. Отбележете верните оператори за работа с класа Employee и обекта harry от този клас.
+ harry.set_salary(200);
- cin >> harry.set_salary(100);
    15. Дадени са следните дефиниции на графични обекти:
    Point p(3,2), q(3,3);
    Circle c(p, 1);
    Line l(p,q);
    Message m(p,"Hello!");
Отбележете операторите, в които правилно са използвани член-функции и обекти от графичните класове.
+ double px = p.get_y();
- get_y();
    16. Посочете верните оператори за работа с графичен прозорец. m е обект от тип Message.
+ cwin << Point(-1.5, 4.5);
- cwin << "Enter point:";
    17. При кои израз, поставен на мястото на ..., частта от програма:
    int k = 15;
    if (...) cout << k << "\n";
ще отпечати числото 15.
+ k==15
- k>15
    18. Отбележете инициализациите, които поставени на мястото на ... в частта от програма:
    int ...;
    if (n>12) cout << n << "\n";
    else cout << n+1 << "\n";
на екрана ще се изведе четно число.
- n=0
+ n=1
    19. Посочете верните оператори. Променливата i е от тип int, а променливата x - от тип double.
+ x=i++;
- i=+-2;