Трета курсова задача (домашна работа)
[Класове]

    Номерът на курсовата задача се получава като резултат от операцията "остатък от целочислено деление" в С++. Първият аргумент на операцията е факултетният номер на студента, а вторият аргумент е числото 40 (ф.н. % 40).
    Общото условие на задачата е:
    Да се напише клас за дадения "реален" обект, като се създаде клас със следните членове:
- констуктор;
- get функции (поне една);
- set функции (поне една);
- print функция, извеждаща на екрана в подходящ вид членовете-данни на класа;
- член-функцията, описана в конкретната задача.
    Да се напише тестваща функция (main) за демонстрация на създадения клас.0. Обект - комплексно число; функция - модул на комплексно число;
1. Обект - матрица 2х2; функция - детерминантата на матрицата;
2. Обект - адрес, съдържащ име на град, улица и номер; функция - проверка дали в зададен град има зададена улица;
3. Обект - целочислена точка пространството (3 цели числа); функция - сума на числата;
4. Обект - цяло число и низ; функция - дали числото е равно на дължината на низа;
5. Обект - лек автомобил с характеристики: модел и година на производство; функция - при зададена текуща година дава на колко години е автомобила;
6. Обект - полином от 2-ра степен, зададен с 3 коефициента; функция - пресмятане на стойността на полинома при зададено число;
7. Обект - държава с атрибути: име и брой на населението; функция - дава дали населението на държавата е повече от зададено число;
8. Обект - данни за човек: име, презиме и фамилия, ЕГН; функция - извежда дата на раждане
9. Обект - обикновена дроб с числител и знаменател - цели числа; функция - съкращаване на дробта;
10. Обект - точка пространството (3 числа с плаваща точка); функция - връща най-голямата координата;
11. Обект - лек автомобил: модел, обем на двигател, цена; функция - при зададено число, връща разликата между това число и цената на колата;
12. Обект - полином от 2-ра степен, зададен с 3 коефициента; функция - пресмятане на корените на полинома;
13. Обект - два низа; функция - проверява дали вторият низ се съдържа в първия;
14. Обект - полином от 2-ра степен, зададен с 3 коефициента; функция - връща false, ако полинома няма реални корени, в противен случай - true;
15. Обект - студент: име, презиме, фамилия, фак. номер, курс, група; функция - извежда фак. номер на студента, ако той е от зададени курс и група (като параметри на функцията), в противен случай - 0;
16. Обект - студентски изпит: име на дисциплината, дата за изпита; функция - при зададена дата връща false, ако тя е след датата на изпита, в противен случай - true;
17. Обект - полином от 2-ра степен, зададен с 3 коефициента; функция - определен интеграл от полинома при зададени граници;
18. Обект - полином от 3-ра степен, зададен с 4 коефициента; функция - стойност на производната на полинома в зададена точка;
19. Обект - дробно-линейна функция (частно на две линейни функции), зададена с 4 числа; функция - стойност на функцията при зададен аргумент;
20. Обект - дата: ден, месец, година; функция - проверка дали датата е преди или след зададена дата;
21. Обект - книга: име на автор, заглавие на книга и година на издаване; функция - връща true, ако книгата е издадена преди зададена година;
22. Обект - студент: име, презиме и фамилия, фак. номер, 5 оценки; функция - изчислява средния успех на студента;
23. Обект - избирател: име, презиме и фамилия, ЕГН, избирателна секция; функция - проверка дали човекът има право да гласува;
24. Обект - работник: име, часова надница, брой отработени часове за месеца; функция - връща месечната заработка;
25. Обект - компютър: модел, процесор (MHz), памет (MB), HDD (GB); функция - при зададени 3 числа - MHz, MB и GB връща true, ако хактеристиките на компютъра са такива или по-добри;
26. Обект - телефонен номер: 3 цифри за код на държавата, 2 - на града и 7 - на абоната; функция - отпечатва телефонния номер във вида +359 02 979 3850;
27. Обект - паралелепипед: 3-те му размерности; функция - обема на паралелепипеда;
28. Обект - триъгълник: 3-те му страни; функция - лицето на триъгълника;
29. Обект - правоъгълник: 2-те му страни; функция - лицето на правоъгълника;
30. Обект - цилиндър: радиус на основата и височина; функция - обема на цилиндъра;
31. Обект - прав кръгов конус: радиус на основата и височина; функция - обема на конуса;
32. Обект - трапец: двете основи и височина; функция - лицето на трапеца;
33. Обект - ромб: страна и остър ъгъл; функция - лицето на ромба;
34. Обект - успоредник: две неравни страни; функция - периметъра на успоредника;
35. Обект - успоредник: две неравни страни и остър ъгъл; функция - лицето на успоредника;
36. Обект - правилна четириъгълна пирамида: страна на основата и височина; функция - обема на пирамидата;
37. Обект - правоъгълен триъгълник: двата катета; функция - периметъра на триъгълника;
38. Обект - триъгълник: две страни и ъгъл между тях; функция - лицето на триъгълника;
39. Обект - подобни триъгълници, зададени с 2та си ъгъла; функция - вида на триъгълниците: остроъгълен, правоъгълен, тъпоъгълен;